Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn per 1 februari 2024 gepubliceerd. 

Artikel 1 Algemeen/Toepasselijke voorwaarden

1. Deze Algemene Voorwaarden Floriday (hierna: “Algemene Voorwaarden”), welke gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Amsterdam, zijn van toepassing op de diensten van Royal FloraHolland aangeboden via haar digitale platform Floriday (hierna: “Floriday”) en tevens van toepassing op het gebruik van en deelname aan Floriday en alle daaraan gerelateerde (rechts)handelingen, waaronder het op Floriday plaatsen van Aanbod, Aanvragen e.d., het verrichten van Transacties en/of het sluiten c.q. tot stand brengen van Koopovereenkomsten.

2. Deze Algemene Voorwaarden zijn zowel van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gebruikers respectievelijk Verkoper/Koper onderling als op de rechtsverhouding tussen Royal FloraHolland en Gebruikers respectievelijk Verkoper/Koper, voor zover deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepalen.

3. Met het aanvinken van “ik ga akkoord met de voorwaarden” op Floriday, verklaart de Gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Floriday, de elektronische verstrekking daarvan alsmede dat deze verstrekking heeft plaats gevonden en in te stemmen met de registratie en verwerking van inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en tot verbetering van de dienstverlening te komen.

4. De toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden van Gebruikers, van een derde of van een Dienstverlener wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Royal FloraHolland met de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk heeft ingestemd en/of tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Gebruiker verklaart uitdrukkelijk geen bezwaar te hebben tegen de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Indien in aanvullende/andere voorwaarden bij een specifieke transactiemodule, betalingsmodule of van een van de op Floriday aangesloten verkoopkanalen tegenstrijdig zijn met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, hebben deze Algemene Voorwaarden voorrang.

5. Indien met betrekking tot de rechtsverhouding tussen Gebruikers door hen onderling expliciet aanvullende of afwijkende voorwaarden zijn overeengekomen, is Royal FloraHolland niet gehouden deze toe te passen, tenzij Verkoper en/of Koper dit voorafgaand aan de totstandkoming van een Koopovereenkomst op of via Floriday expliciet kenbaar heeft gemaakt aan de afdeling Order Risico Advies of een andere daartoe aangewezen afdeling van Royal FloraHolland en de voornoemde afdeling van Royal FloraHolland dit heeft goedgekeurd dan wel dit positief heeft bevestigd aan Koper/Verkoper, met dien verstande dat de betreffende (eigen) voorwaarden van Verkoper en/of Koper niet zodanig afwijken van of indruisen tegen deze Algemene Voorwaarden en/of andere door of namens Royal FloraHolland of een Dienstverlener toepasselijk verklaarde voorwaarden dat opvolging hiervan door en/of de (uitvoering van) dienstverlening door Royal FloraHolland of een daartoe aangewezen Dienstverlener (uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden) niet in redelijkheid kan worden verlangd. In een dergelijk geval is Royal FloraHolland gerechtigd om de totstandkoming van een Koopovereenkomst ongedaan te maken dan wel is Royal FloraHolland en/of de daartoe aangewezen Dienstverlener gerechtigd geen uitvoering te geven aan dienstverlening ter zake en/of deze op te schorten en/of ongedaan te maken.

6. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Royal FloraHolland het recht om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

7. De onderhavige Algemene Voorwaarden worden desgevraagd per e-mail of op andere wijze kosteloos aan de Gebruiker verstrekt.

Artikel 2 Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en afkortingen als volgt gedefinieerd:

 • Aanbod: de op Floriday door een Verkoper aangeboden Producten;
 • Aanvraag: de op Floriday door een Koper geplaatste aanvraag voor het doen van een Aanbod, met dien verstande dat deze aanvraag ook alleen het door de Koper gewenste Product en (nog) niet Koopsom en de te kopen hoeveelheid Producten kan bevatten;
 • Agent: een (natuurlijke of rechts)persoon die gevolmachtigd is om een Verkoper of Koper op Floriday te vertegenwoordigen en namens Verkoper of Koper gerechtigd is om een Aanbod of Aanvraag te plaatsen, een Koopovereenkomst te sluiten en/of diensten af te nemen.
 • API-voorwaarden: de Algemene Voorwaarden API Floriday;
 • Contract: een tussen Gebruikers via Floriday vastgelegde c.q. geregistreerde Koopovereenkomst;
 • Dienstverlener: de (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die zich als zodanig op Floriday heeft geregistreerd en die diensten aanbiedt c.q. verleent aan Gebruikers op Floriday, waaronder logistieke, financiële en overige dienstverleners;
 • Essentialia: de overeengekomen specificaties, waaronder de ver-/gekochte Producten, de kwaliteit en soort Producten, de Koopsom, de te leveren c.q. af te nemen hoeveelheid Producten, de Leveringslocatie e.d.;
 • Exporteursmodule: Sub-Gebruiker verkrijgt toegang tot het geplaatste Aanbod in Floriday via de exporteursmodule, onder de gestelde voorwaarden van Koper om (afroep)Orders te plaatsen namens Koper.
 • Floriday: het digitale platform c.q. digitale omgeving die via de website www.floriday.io en alle (mobiele) applicaties en API-koppelingen waarmee dit digitale platform te benaderen is en gebruikt kan worden en waarop Gebruikers (Verkopers) de door hen aangeboden sierteeltproducten kunnen verkopen en waarop Gebruikers (Kopers) sierteeltproducten kunnen kopen en Koopovereenkomsten tussen Gebruikers onderling kunnen worden gesloten;
  Gebruiker(s): de Verkoper, Koper, Agent die middels registratie als Gebruiker op Floriday en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Privacyverklaring Floriday en/of de API-voorwaarden te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van Floriday;
 • Inkooptip: een door Verkoper aan een specifieke Koper gericht korte termijn Aanbod;
 • Koopovereenkomst: een via Floriday middels het accepteren van een Aanbod, Aanvraag, Inkooptip, (afroep)Order, Transactie en/of een Contract tussen Gebruikers tot stand gekomen overeenkomst voor de (ver-)koop van Producten;
 • Koopsom: het aan-/verkoopbedrag, exclusief BTW of andere heffingen, waarvoor Producten via Floriday worden ge-/verkocht;
 • Koper: de (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die zich als zodanig op Floriday heeft geregistreerd en die Producten koopt c.q. afneemt via Floriday, hierna ook te noemen afnemer;
 • Leveringslocatie: de tussen Koper en Verkoper overeengekomen locatie van levering van Producten, voor zover overeengekomen op grond van Incoterms 2020.
 • Light Acces Verkoper: de (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die zich als zodanig op Floriday heeft geregistreerd en die beperktere gebruiksmogelijkheden heeft op Floriday, waaronder de mogelijkheid tot het doen van een Aanbod aan een beperkt c.q. maximaal aantal Kopers en ter zake waarvan de financiële afwikkeling van met Kopers overeengekomen Koopovereenkomsten op Floriday en meer specifiek waarbij Royal FloraHolland of de Dienstverlener geen betalingszekerheid c.q. -garantie biedt aan de Light Acces Verkoper ter zake van betaling van de Koopsom;
  (afroep)Order: het afroepen van een bestelling van Producten uit hoofde van een Koopovereenkomst bij een Verkoper door een Koper via Floriday en/of waar Floriday op toeziet ((afroep)Order) en/of het plaatsen van een bestelling van Producten bij een Verkoper door een Koper via Floriday op door Verkoper op Floriday geplaatst Aanbod en waarbij door acceptatie door de Verkoper daarvan een Koopovereenkomst tot stand komt (Order);
 • Producten: sierteelt- en aanverwante producten en diensten, waaronder verpakkingen, hoezen, (om)potten en decoratiematerialen;
 • Privacyverklaring Floriday: de voor/op Floriday toepasselijke privacyverklaring die gepubliceerd is en te raadplegen is op Floriday;
 • Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A., statutair gevestigd te (1431 GB) Aalsmeer, aan de Legmeerdijk 313, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34284016, met Btw-identificatienummer: NL8185.16.094B03;
 • Sub-Gebruiker: Sub-Gebruiker kan gebruik maken van de functionaliteiten van Floriday onder de verantwoordelijkheid van een Gebruiker. Sub-Gebruiker accepteert deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Privacyverklaring Floriday en/of de API-voorwaarden;
 • Transactie: de uitvoering van een Koopovereenkomst, waaronder de levering en/of afname van ver-/gekochte Producten en het verrichten van diensten voortvloeiende uit een Koopovereenkomst;
 • Verkoper: de (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die zich als zodanig op Floriday heeft geregistreerd en die Producten ter verkoop aanbiedt via Floriday, hierna ook te noemen aanbieder.

Artikel 3 Inloggen, gebruikersnaam & wachtwoord

1. Elke (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf in de sierteelt kan een online account aanvragen bij Floriday om zich als Gebruiker te kunnen registreren. Daarop ontvangt hij een gebruikersnaam waarna hij zijn eigen wachtwoord in dient te stellen en waarna hij vervolgens deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Privacyverklaring Floriday dient te accepteren.

2. Indien Gebruiker gebruik maakt van dan wel toegang heeft tot Floriday via een softwareleverancier die via een API-koppeling is aangesloten op Floriday, dient Gebruiker zich ervan te vergewissen dat zijn softwareleverancier de van toepassing zijnde API-voorwaarden van Floriday, deze Algemene Voorwaarden en de toepasselijke Privacyverklaring Floriday heeft geaccepteerd en als zodanig als API-gebruiker tot Floriday is toegelaten.

3. Vanwege de privacy- en mededingingswetgeving is het Gebruiker niet toegestaan aan anderen dan zijn eigen medewerker(s) toegang tot Floriday te verstrekken. Gebruiker staat er voor in dat zijn medewerker(s) de onderhavige voorwaarden naleven. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de Gebruiker.

4. Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en regelmatige wijziging van zijn wachtwoord.

5. De gebruikersnaam, het wachtwoord en de toegang tot Floriday of een module of een dienst als omschreven in deze Algemene Voorwaarden en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

6. Royal FloraHolland registreert en verwerkt inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en ter verbetering van de dienstverlening.

Artikel 4 Toegang en gebruik

1. Een Gebruiker heeft toegang tot Floriday vanaf de datum waarop hij zijn gebruikersnaam van Royal FloraHolland ontvangt. De Gebruiker dient zelf te zorgen voor een passende computer of mobiele telefoon of tablet met internetaansluiting, software en aanpassingen die voldoen aan de minimale systeemeisen voor het gebruik van Floriday.

2. De toegang tot Floriday, waaronder de gebruikersnaam, en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar en uitsluitend bestemd voor de Gebruiker.

3. Koper is bevoegd het via Floriday inzichtelijke aanbod (elektronisch) via een gebruikersaccount aan een Sub-Gebruiker te verstrekken doch uitsluitend onder vermelding van de bron en met het doel om sierteeltproducten via de onderhavige dienst te kopen. Koper staat ervoor in dat de door hem geautoriseerde Sub-gebruiker(s) die  gebruik maakt van deze Exporteurmodule, kennis heeft genomen van de inhoud van deze Algemene Voorwaarden en e.e.a. onverkort zal nakomen. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om nadere voorwaarden te stellen aan de Sub-Gebruiker.

4. Een Gebruiker dient al zijn (persoons)gegevens volledig en naar waarheid in te vullen en dient ervoor te zorgen dat wijzigingen in deze (persoons)gegevens terstond aan Royal FloraHolland worden doorgegeven.

5. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om een registratie van Gebruiker en zijn gebruik van c.q. deelname aan Floriday te weigeren en/of om de registratie, het gebruik c.q. deelname van Gebruiker van Floriday eenzijdig te beëindigen, met inachtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

6. Een Gebruiker is verplicht de door Royal FloraHolland gegeven instructies en aanwijzingen ter zake van het gebruik van Floriday op te volgen.

7. Als een Gebruiker met zijn gebruikersnaam en wachtwoord op Floriday inlogt, kan Gebruiker aangeven of hij gebruik wil maken van een specifieke transactiemodule en/of financiële c.q. betalingsmodule of dienstverlening. Een Gebruiker is gebonden aan alle aanvullende voorwaarden die in voorkomend geval op een specifieke transactie- of financiële c.q. betalingsmodule of van toepassing zijn.

8. Het is een Gebruiker niet toegestaan dan wel verboden om zich de toegang te verschaffen tot Floriday of Floriday te gebruiken indien de Verenigde Staten van Amerika (VS) en/of de Europese Unie (EU) sancties tegen Gebruiker hebben ingesteld of opgelegd (waaronder Iran, Cuba, Noord-Korea, Syrië, Soedan, Zimbabwe en Rusland (of enige andere landen, die volgens EU/VS sanctiewetgeving op een sanctielijst staan benoemd)). Het voorgaande geldt eveneens voor overige (natuurlijke of rechts)personen die op de sanctielijst(en) van de autoriteiten van VS of de EU zijn geplaatst . Voorts is het Gebruiker niet toegestaan Producten door te verkopen en/of door te geleiden aan, dan wel een account aan te maken voor (eind)klanten ten aanzien waarvan het voorgaande van toepassing is. Gebruiker zal volledig aansprakelijk zijn en vervolgd worden in geval van overtreding respectievelijk het niet opvolgen van deze bepaling. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland voor alle aanspraken en voor alle daaruit voortvloeiende schade voor Royal FloraHolland en/of andere Gebruikers ter zake.

9. Gebruiker zal geen (vertrouwelijke of commercieel gevoelige (bedrijfs-))informatie over andere Gebruikers trachten te verkrijgen, noch een derde hiertoe toegang verstrekken.

10. Het is Gebruiker en/of een Dienstverlener voorts niet toegestaan om Floriday, al dan niet door middel van derden, op een oneigenlijke en/of onrechtmatige wijze te gebruiken dan wel te misbruiken, waaronder o.a. maar niet limitatief wordt verstaan:

 • a. gebruik dat een pornografisch, aanstootgevend en/of gewelddadig karakter heeft;
 • b. gebruik dat op enigerlei wijze in strijd is met de openbare orde en/of goede zeden;
 • c. het discrimineren naar ras, geslacht, godsdienst en/of levensovertuiging;
 • d. het op enigerlei wijze ontplooien, bevorderen en/of aanprijzen van illegale activiteiten;
 • e. het (laten) versturen van spam, ongevraagde marketingcommunicatie of andere content die niet in lijn is met het beleid van Royal FloraHolland en/of Floriday;
 • f. het op enigerlei wijze schenden van intellectuele eigendomsrechten, waaronder merkrechten, auteursrechten e.d., van Royal FloraHolland en/of Floriday en/of van Gebruikers en/of een Dienstverlener;
 • g. gebruik dat op enigerlei wijze afbreuk kan doen aan de goede naam en/of reputatie van Royal FloraHolland en/of Floriday en/of andere Gebruikers en/of Dienstverleners;
 • h. het op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van personen, inclusief maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten, privacy- en/of persoonlijkheidsrechten, of op enigerlei wijze inbreuk maken en/of niet overeenstemmen met het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.
 • i. het uploaden, posten, verzamelen, opslaan, delen, overdragen of verwerken van persoonlijke informatie of persoonsgegevens van (medewerkers van) Gebruikers, tenzij voor zover wettelijk toegestaan.
 • j. het geheel of gedeeltelijk (doen) reverse-engineeren, het (laten) demonteren of het (laten) decompileren etc. van de broncode, de syntax en/of de structuur, de volgorde en/of organisatie van applicaties, application programming interface(s) (hierna: ‘API’s’) en/of Floriday en/of de Floriday-applicatie;
 • k. het op enigerlei wijze aanpassen, kopiëren, dupliceren, scannen, (doen) verhuren, doorverkopen, distribueren, in licentie geven van API’s, de Floriday-applicatie en/of Floriday en/of deze op enigerlei andere wijze te gebruiken of aan derden in te gebruik geven voor commerciële doeleinden voor zover dit schadelijk is dan wel niet ondersteunend en/of niet versterkend is voor het bieden van diensten op Floriday dan wel de dienstverlening aan Gebruikers door of via Floriday of daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverleners;
 • l. het (doen) gebruiken van API’s en/of de Floriday-applicatie voor de ontwikkeling en/of exploitatie van een platform dat in direct concurreert met Floriday en die mogelijk afbreuk kunnen doen aan (de reputatie van) Floriday en/of waardoor verwarring of misleiding veroorzaakt wordt of te duchten is voor Gebruikers dan wel die schadelijk, belemmerend en/of verstorend (kunnen) werken voor Floriday, Dienstverleners en/of haar Gebruikers;
 • m. het omzeilen van beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen van de API en/of Floriday;
 • n. het op enigerlei wijze gebruiken van Floriday, de API en/of de Floriday-applicatie die schadelijk of onveilig is voor Royal FloraHolland, Floriday, Dienstverleners en/of de Gebruikers;
 • o. het verstoren van de gebruikerservaring op Floriday, o.a. door het aanpassen van Floriday, de huisstijl, de website Floriday of gelieerde websites, apps of diensten die worden aangeboden via Floriday;
 • p. het verspreiden van een virus; of andere schadelijke computercode.
 • q. het uploaden, posten, verzamelen of opslaan van wachtwoorden en toegangscodes van andere Gebruikers;
 • r. gebruik dat anderszins in strijd is met toepasselijke wet en/of regelgeving;
 • s. gebruik dat aan alle van de voornoemde aspecten als genoemd in lid 9 sub a t/m r van dit artikel de mogelijkheid biedt.

Artikel 5 Aanbod, Inkooptip en Aanvraag; informatie(verstrekking)

1. Door het op Floriday compleet, juist, tijdig en naar waarheid plaatsen en/of indienen van een Aanbod of Inkooptip door een Verkoper òf door het plaatsen en/of indienen van een Aanvraag of een (afroep)Order door een Koper:

 • stemt de Verkoper/Koper in met verstrekking van de voor de (ver)koop benodigde gegevens via Floriday aan Koper/Verkoper;
 • is de Verkoper verplicht om de betreffende Producten ook daadwerkelijk aan de Koper te leveren en is de Koper verplicht om de betreffende Producten ook daadwerkelijk van Verkoper af te nemen, e.e.a. met in achtneming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden.

2. Een door een Verkoper geplaatst Aanbod of geplaatste Inkooptip op Floriday dient te allen tijde de specificaties, waaronder soort, afmetingen, kwaliteit, productfoto’s, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten en de beschikbare hoeveelheid, van de te verkopen Producten alsmede de (gewenste) Koopsom te bevatten. Koper heeft op Floriday de mogelijkheid om op Floriday een Aanvraag of (afroep)Order te plaatsen, welke Aanvraag of (afroep)Order te allen tijde de specificaties, waaronder soort, afmetingen, kwaliteit en de af te nemen hoeveelheid Producten alsmede de (gewenste) Koopsom dient te bevatten.

3. Bij of middels een Aanbod en/of Inkooptip kan de Verkoper aanvullende diensten aanbieden, waaronder behandeling van Producten, het hoezen, labelen en/of het ompakken van Producten en/of het vervoeren van Producten. Hieraan kunnen voor de Koper aanvullende kosten verbonden zijn, welke kosten door de Verkoper in het Aanbod dienen te worden gespecificeerd.

4. Een Aanbod of Inkooptip kan door de Verkoper worden gewijzigd of ingetrokken, tenzij een Aanbod of Inkooptip uitdrukkelijk anders vermeld. De Verkoper heeft de mogelijkheid condities ten aanzien van de Order op te nemen, bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot een minimale orderafname (hierna: “Orderconditie(s)”). Indien deze Orderconditie(s) niet wordt gehaald door Koper, is Verkoper gerechtigd de (afroep)Order te annuleren. Evenzo kan een Aanvraag of (afroep)Order door de Koper worden gewijzigd of ingetrokken, tenzij een Aanvraag of een (afroep)Order uitdrukkelijk anders vermeld. Een Verkoper/Koper dient zich bewust te zijn van de gevolgen van het door hem geplaatste Aanbod of Inkooptip respectievelijk Aanvraag of (afroep)Order, intrekking, annulering en wijziging Koper/Verkoper is gebonden aan de eventuele gevolgen van voornoemde handelingen.”

5. Indien de Gebruiker Producten aanbiedt op Floriday of een van de daarop aangesloten verkoopkanalen en/of transactie- of financiële module(s) en/of diensten, dan wordt, voor zover Royal FloraHolland daarover beschikt, een productfoto tezamen met bijbehorende (aanbods-/product)informatie, waaronder certificeringsinformatie c.q. productcertificaten etc. getoond. Gebruiker zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Royal FloraHolland direct opvolgen. Gebruiker zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Royal FloraHolland en/of een andere Gebruiker enigszins schadelijke wijze (doen) uitoefenen. Indien de Gebruiker wijzigingen aanbrengt in door Gebruiker reeds geplaatste (aanbods-/product)informatie, waaronder productfoto’s, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten etc., dienen deze wijzigingen te voldoen aan de Royal FloraHolland in deze Algemene Voorwaarden gestelde eisen, welke eisen van tijd tot tijd door of namens Royal FloraHolland kunnen worden gewijzigd. Royal FloraHolland is niet verplicht gebruik te maken van door Gebruiker geplaatste en/of aangeleverde (aanbods-/product)informatie, waaronder productfoto’s, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten etc., of deze op Floriday of een van de daarop aangesloten verkoopkanalen en/of transactie- of financiële module(s) te tonen.

6. Royal FloraHolland is ten behoeve van de verhandeling van Producten via Floriday bevoegd om (aanbods-/product)informatie uit een Aanbod en/of Inkooptip van Verkoper(s) en een Aanvraag van Koper(s), aan bij Floriday aangesloten Kopers respectievelijk Verkopers te verstrekken. De Verkoper/Koper die de door Royal FloraHolland verstrekte informatie ontvangt, is niet bevoegd deze informatie aan derden te verstrekken, anders dan ten behoeve van het aangaan en/of sluiten van Koopovereenkomsten dan wel de verhandeling van Producten op of via Floriday.

7. Gebruiker garandeert dat:

 • de door of namens hem (al dan niet via een Agent) opgegeven en/of aangeleverde (aanbods-/product)informatie, waaronder productfoto’s, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten etc., geheel correct en naar waarheid is verstrekt;
 • de door of namens hem verstrekte (aanbods-/product)informatie, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten, productfoto’s; handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken, logistieke middelen, verpakkingen etc. en/of door of namen Gebruiker aangeboden diensten geen inbreuk maken op de rechten van Royal FloraHolland, andere Gebruikers en/of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (waaronder merk- en/of auteursrechten);

8. Gebruiker kan voorts geen rechten ontlenen jegens Royal FloraHolland ter zake van de op of via Floriday door een andere Gebruiker/Verkoper/Koper geplaatste c.q. getoonde (aanbods-/product)informatie, waaronder productfoto’s, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten etc.. Gebruiker zal alle informatie hieromtrent vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken overeenkomstig het doel van Floriday en de daaraan gerelateerde diensten c.q. dienstverlening en noch de toegang tot Floriday dan wel de dienst noch de voornoemde informatie geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekken, met dien verstande dat het een Koper (en/of zijn Agent) wel is toegestaan om (aanbods-/product)informatie en/of productfoto’s, ter informatie aan zijn (eind)afnemers te verstrekken ten behoeve van mogelijke verkoop- c.q. handelstransacties, met dien verstande dat ter zake door of namens Verkoper geplaatste c.q. verstrekte certificeringsinformatie c.q. productcertificaten Koper het bepaalde in lid 7 en lid 8 van dit artikel in acht dient te nemen.

9. De door of namens Verkoper geplaatste dan wel verstrekte certificeringsinformatie c.q. productcertificaten bij de door Verkoper aangeboden en/of te verkopen dan wel verkochte Producten zijn uitsluitend bestemd voor de Koper en/of zijn Agent en door hem/hen te gebruiken uit hoofde van de tussen Verkoper en Koper tot stand te brengen dan wel tot stand gekomen c.q. gesloten Koopovereenkomst(en) en ter gebruik door Koper voor zijn eigen bedrijfsdoeleinden. Indien en voor zover deze certificeringsinformatie c.q. productcertificaten oorspronkelijk afkomstig en/of verstrekt is of wordt door certificeringsintantie Global G.A.P. is het Koper (en/of zijn Agent) niet toegestaan dan wel verboden om deze certificeringsinformatie c.q. productcertificaten:

 • te verstrekken aan zijn (eind)afnemers en/of derden, en/of;
 • te gebruiken in het kader van door of namens Koper te verrichten B2C-transacties.

Koper vrijwaart Royal FloraHolland ter zake volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien als gevolg van niet-naleving van deze bepaling.

Artikel 6 Totstandkoming & verplichtingen Koopovereenkomst; Correctieverzoeken

1. Een Koopovereenkomst tussen Gebruikers respectievelijk Verkoper/Koper dient via Floriday tot stand te komen op de wijze zoals in deze Algemene Voorwaarden is bepaald. Komt een Koopovereenkomst via Floriday tot stand, dan geldt deze als tussen Koper en Verkoper gesloten.

2. Koper en Verkoper zien er op toe dat een Koopovereenkomst het volgende bevat: hun bedrijfs-/handelsnamen en contactgegevens, hun klantnummers, de overeengekomen Essentialia, waaronder de ver-/gekochte Producten, de Koopsom, de ver-/gekochte c.q. te leveren hoeveelheid Producten, de kwaliteit, de Leveringslocatie en de leveringsdatum/-data en -tijdstippen etc.. De voornoemde overeengekomen Essentialia en in het bijzonder de leveringsdatum/-data en -tijden zijn fataal, tenzij Verkoper en Koper uitdrukkelijk anders overeenkomen. Verkoper heeft uit hoofde van een Koopovereenkomst een leveringsplicht jegens Koper ter zake van de door Verkoper aan Koper verkochte en te leveren Producten en/of ter zake tussen hen overeengekomen door Verkoper geleverde c.q. te leveren (aanvullende) diensten. Koper heeft uit hoofde van een Koopovereenkomst een afnameplicht jegens Verkoper ter zake van de door Koper van Verkoper gekochte en af te nemen Producten en/of door Verkoper aan Koper ter zake geleverde en/of te leveren (aanvullende) diensten. Koper en Verkoper zijn zelf verantwoordelijk voor een correcte toepassing en (tijdige) afdracht van de materieel verschuldigde omzetbelasting en de daarmee verband houdende aangifte en aanleveren van alle relevante en correcte informatie via Floriday voor de facturering en financiële afwikkeling van de Koopovereenkomst.

3. Gebruikers respectievelijk Verkoper(s) en Koper(s) onderwerpen zich ten aanzien van de inhoud en de Essentialia van een tussen hen gesloten Koopovereenkomst(en) dan wel verrichtte of te verrichten Transactie(s) aan hetgeen zij ter zake (via Royal FloraHolland) op of via Floriday hebben vastgelegd en/of geregistreerd. Gebruikers dienen zich hiervan rekenschap te geven alsmede van het feit dat:

 • een tussen hen gesloten Koopovereenkomst op Floriday te allen tijde leidend is;
 • indien en voor zover Gebruikers eventuele wijzigingen en/of aanvullende afspraken ter zake van een Koopovereenkomst (willen) overeenkomen, zijn zij verplicht dan wel dienen zij de betreffende wijzigingen en/of aanvullende afspraken te allen tijde via Floriday tussen hen beiden vast te leggen;
 • de financiële afwikkeling uit hoofde van een Koopovereenkomst en/of daaraan gerelateerde Transacties te allen tijde door of namens Royal FloraHolland dan wel door daartoe aangewezen Dienstverlener(s) dient plaats te vinden;
  bij gebreke waarvan Royal FloraHolland gerechtigd is dan wel zich het recht voorbehoudt om nadere maatregelen jegens Gebruiker(s) te nemen waartoe zij op grond van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is, waaronder de mogelijkheid tot (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan dan wel beëindiging van het gebruik van Floriday. Gebruiker(s) vrijwaart respectievelijk vrijwaren Royal FloraHolland ter zake volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien als gevolg van niet-naleving van deze bepaling.

4. Bij onvolkomenheden in de nakoming van op Verkoper/Koper rustende verplichtingen is Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener voorts gerechtigd deze voor rekening en risico van Verkoper/Koper te corrigeren, verdere dienstverlening achterwege te laten, op te schorten en/of te weigeren, onverminderd het recht om nadere maatregelen jegens Gebruiker(s) te nemen waartoe zij op grond van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd is, waaronder de mogelijkheid tot (tijdelijke) uitsluiting van deelname aan dan wel beëindiging van het gebruik van Floriday.

5. Levering van Producten door de Verkoper geschiedt onder eigendomsvoorbehoud tot aan het moment van betaling door de Koper of totdat de Koper een onherroepelijke waarborg heeft gegeven tot betaling. Royal FloraHolland is op grond van deze Algemene Voorwaarden gerechtigd dit eigendomsvoorbehoud in te roepen, alsmede om betreffende Producten eigenhandig terug te nemen en om eventuele kosten van bewaring of vernietiging te verhalen op Koper.

6. Indien twee of meer Gebruikers gezamenlijk als Koper(s) en/of Verkoper(s) optreden, is elk van hen hoofdelijk voor het geheel aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen die - ook jegens Royal FloraHolland - uit een Koopovereenkomst voortvloeien c.q. hoofdelijk voor het geheel gerechtigd tot het ontvangen van hetgeen de betrokken partijen op grond van een Koopovereenkomst toekomt, tenzij zij uitdrukkelijk anders overeenkomen.

7. Royal FloraHolland voert haar dienstverlening uit namens c.q. in opdracht van de Verkoper óf de Koper op basis van een inspanningsverbintenis. De dienstverlening van Royal FloraHolland is beperkt tot het tot stand brengen van een Koopovereenkomst en/of de daaruit voortvloeiende Transactie(s) tussen de Verkoper en Koper alsmede de uitvoering c.q. het verrichten van de uit hoofde daarvan en/of daaruit voortvloeiende financiële afwikkeling van een Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper door of namens Royal FloraHolland dan wel door Royal FloraHolland daartoe aangewezen Dienstverlener(s).

8. Royal FloraHolland is geen partij bij een Koopovereenkomst tussen Verkoper en Koper. Indien deze tussen een Verkoper en een Koper tot stand komt, ontstaan hierdoor op geen enkele wijze rechten jegens Royal FloraHolland. Voor de inhoud en uitvoering van een Koopovereenkomst, draagt Royal FloraHolland noch enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

9. Indien een Gebruiker respectievelijk Verkoper en/of Koper een tussen hen overeengekomen c.q. gesloten Koopovereenkomst wenst te corrigeren, kan de Verkoper/Koper dit op Floriday aan de betreffende Koper/Verkoper kenbaar maken. De betreffende Verkoper/Koper dient binnen de daarvoor gestelde termijn op het correctieverzoek te reageren. Na deze termijn vervalt het correctieverzoek. Voor ondersteuning bij de verwerking en/of afhandeling van een correctieverzoek kan de Verkoper/Koper zich ook richten tot de Supportdesk van Floriday via support@floriday.io. Royal FloraHolland behoudt zich te allen tijde het recht voor om een correctieverzoek niet in behandeling te nemen en/of hieraan geen uitvoering te geven.

10. Indien van Royal FloraHolland of van een gelieerde vennootschap omzetbelasting wordt (na)geheven of zij door de belastingdienst of een buitenlandse belastingautoriteit aansprakelijk wordt gesteld voor omzetbelasting ter zake van de Levering van Producten door de Verkoper, vergoedt de Verkoper op eerste verzoek van Royal FloraHolland de aldus verhaalde omzetbelasting, alsmede de door de Belastingdienst of buitenlandse belastingautoriteit opgelegde boetes, in rekening gebrachte rente en kosten en de door Royal FloraHolland gemaakte redelijke kosten van bestrijding door of namens haar van de aan deze bedragen ten grondslag liggende beschikkingen.

Artikel 7 Gebruik & verrekening logistieke middelen

1. Bij gebruikmaking door Verkoper, Koper en/of diens Agenten en/of Dienstverleners van door Royal FloraHolland voorgeschreven dan wel erkende typen fust, stapelwagens en/of CC Containers, zijn de Algemene Voorwaarden Fust, respectievelijk Algemene Voorwaarden Stapelwagens en/of Algemene Voorwaarden CC Containers van Royal FloraHolland van toepassing.

2. Verkoper is verplicht behoorlijk fust te gebruiken en de verkochte en te leveren Producten in behoorlijk fust aan de Koper te leveren. 

3. Het gebruik van eigen fust door de Verkoper voor de uitvoering van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van een Koopovereenkomst is mogelijk, met dien verstande dat de Verkoper daarbij gehouden is om:

 • dit als zodanig alsmede welke type eigen fust te specificeren bij zijn/haar aanbod op Floriday dan wel indien Verkoper en Koper dit overeenkomen dit in de Koopovereenkomst of specificaties van de Koopovereenkomst op Floriday vast te leggen;
 • ter zake de daarvoor voorgeschreven VBN fustcode mee te sturen;
  met dien verstande dat Royal FloraHolland gerechtigd is bepaald fust (typen, materialen, modellen) te weigeren, onder andere indien het gebruik daarvan verstorend kan werken op de bedrijfsvoering van Royal FloraHolland.

4. Uitsluitend de door Royal FloraHolland geadviseerde c.q. erkende fust-modellen, stapelwagens en/of CC Containers, worden via Royal FloraHolland verrekend, overeenkomstig de ter zake toepasselijke voorwaarden, waaronder de Algemene Voorwaarden Fust, alsmede de eventueel daartoe door Royal FloraHolland bekendgemaakte besluiten.

Artikel 8 Reclamaties

1. Koper heeft het recht om onverwijld na levering tot uiterlijk 24 uur na het tijdstip waarop de levering plaatsvindt dan wel plaatsvond doch vóórdat de Producten de Leveringslocatie (hebben) verlaten en vόόr verdere verlading, schriftelijk, gemotiveerd, gespecificeerd c.q. voorzien van bewijsstukken een reclamatie bij de Verkoper in te dienen over de geleverde Producten, tenzij sprake is van een verborgen gebrek als bedoeld in lid 2 van dit artikel. Het opsplitsen van Producten die wel en die niet aan de tussen Verkoper en Koper overeengekomen Essentialia en/of andere specificaties voldoen, is zonder voorafgaand overleg met de Verkoper, niet toegestaan.

2. Een verborgen gebrek is een gebrek dat redelijkerwijs op het moment van de levering niet door Koper kon worden ontdekt. Een reclamatie wegens een verborgen gebrek moet uiterlijk binnen 48 uur nadat het gebrek redelijkerwijs kon worden geconstateerd, gemotiveerd en gespecificeerd met vermelding van het aantal Producten waarop de reclamatie betrekking heeft, bij de Verkoper schriftelijk te worden gemeld c.q. ingediend.

3. Verkoper heeft het recht om bij niet tijdige en/of onvolledige afname door de Koper onverwijld tot uiterlijk 24 uur na het tijdstip waarop de afname plaatsvond dan wel plaats had moeten vinden bij de Koper schriftelijk, gemotiveerd, gespecificeerd c.q. voorzien van bewijsstukken een reclamatie in te dienen.

4. Indien niet binnen de in de voorgaande leden van dit artikel genoemde termijn(en) door Verkoper/Koper is gereclameerd, wordt de levering respectievelijk afname als deugdelijk beschouwd.

5. Koper heeft met inachtneming van het bepaalde in lid 1, 2 en 4 van dit artikel in geval van een tekortschieten dan wel wezenlijke tekortkoming van de Verkoper anders dan door overmacht, de navolgende rechten:

 • a. het geheel of gedeeltelijk, per ondeugdelijk geleverde verkoopeenheid, ontbinden van de Koopovereenkomst na overleg met de Verkoper zonder dat hiertoe rechterlijke tussenkomst nodig is, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Hetgeen ter  voldoening van het ontbonden gedeelte door Verkoper en Koper reeds is gepresteerd, moet alsdan worden teruggegeven;
 • b. naast ontbinding heeft Koper recht op een schadevergoeding van maximaal 12% over de overeengekomen Koopsom voor het ontbonden gedeelte, tenzij tussen Verkoper en Koper expliciet anders is overeengekomen en met dien verstande dat er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Verkoper. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper is zijn aansprakelijkheid jegens Koper niet beperkt;
 • c. Koper kan van Verkoper vervanging van de Producten vorderen tenzij zulks, alle omstandigheden in aanmerking genomen onredelijk is. Bij de schadebegroting kunnen voorts de kosten, gemaakt ter vervanging van de door ontbinding niet geleverde Producten, alleen opgevoerd worden indien die vervangende Koopovereenkomst na overleg met Verkoper en via Floriday tot stand is gekomen.

6. Verkoper heeft met inachtneming van het bepaalde in lid 3 en 4 van dit artikel in geval van een tekortschieten dan wel wezenlijke tekortkoming van de Koper anders dan door overmacht, de navolgende rechten:

 • a. het geheel of gedeeltelijk, per ondeugdelijk afgenomen verkoopeenheid, ontbinden van de Koopovereenkomst na overleg met de Koper zonder dat hiertoe rechterlijke tussenkomst nodig is, onverminderd zijn recht op schadevergoeding. Hetgeen ter voldoening van het ontbonden gedeelte door Verkoper en Koper reeds is gepresteerd, moet alsdan worden teruggegeven;
 • b. naast ontbinding heeft Verkoper recht op een vooraf vastgestelde en gefixeerde schadevergoeding, bestaande uit de betaling van de overeengekomen Koopsom door de Koper voor de niet afgenomen Producten, tenzij tussen Verkoper en Koper expliciet anders is overeengekomen en met dien verstande dat er geen sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Koper. In geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Koper is zijn aansprakelijkheid jegens Verkoper niet beperkt.

7. Verkoper en Koper zijn in geval van een reclamatie dan wel een geschil te allen tijde gehouden om zich volledig in te spannen teneinde de door Verkoper en/of Koper de schade te beperken.

8. Indien en voor zover Koper en Verkoper een geschil hebben, aangaande een Koopovereenkomst, is Verkoper/Koper gerechtigd om zich wenden tot de bevoegde rechter als bepaald in artikel 19, doch niet dan nadat Verkoper en Koper getracht hebben dit geschil, al dan niet met behulp van bemiddeling door Royal FloraHolland of een daartoe (door Royal FloraHolland) aangewezen Dienstverlener, op te lossen. Indien Verkoper en Koper daarmee instemmen is Royal FloraHolland dan wel de betreffende Dienstverlener ten behoeve van de bemiddeling gerechtigd om de inhoud van de tussen hen gesloten Koopovereenkomst in te zien en voor deze doeleinden te gebruiken. Royal FloraHolland dan wel de betreffende Dienstverlener is nimmer aansprakelijk te houden voor de in dat kader verstrekte adviezen, bemiddeling en/of ondersteuning ter zake.

Artikel 9 Overmacht

1. Verkoper/Koper en/of Royal FloraHolland zijn niet aansprakelijk voor een gehele of gedeeltelijke tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen en kunnen niet tot nakoming van hun verplichtingen worden aangesproken indien Verkoper/Koper en/of Royal FloraHolland als gevolg van een overmachtssituatie niet in staat zijn om en/of van hen redelijkerwijs niet kan worden verwacht, om ter zake van Verkoper/Koper alle of een deel van hun verplichtingen uit hoofde van een Koopovereenkomst na te komen en ter zake van Royal FloraHolland om alle of een deel van haar verplichtingen uit hoofde van haar dienstverlening op of via Floriday na te komen.

2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die redelijkerwijs niet aan de schuld van Verkoper/ Koper en/of Royal FloraHolland te wijten zijn en redelijkerwijs niet voor hun rekening behoren te komen.

3. Verkoper/Koper en/of Royal FloraHolland zijn ieder gerechtigd de uitvoering van de verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. Indien Verkoper/Koper hun verplichtingen als gevolg van overmacht langer dan twee (2) weken of geheel of gedeeltelijk hebben opgeschort of blijvend verhinderd zijn uitvoering te geven aan de Koopovereenkomst, is Verkoper en/of Koper gerechtigd de Koopovereenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te beëindigen, zonder dat daardoor een verplichting tot schadevergoeding van ieder van hen en/of Royal FloraHolland dan ook ontstaat, met dien verstande dat in geval van een pandemie het bepaalde in artikel 10 voor Verkoper/Koper van toepassing is.

4. Aan Verkoper/Koper komt niet het recht toe om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, is ingetreden nadat Verkoper/Koper hun verbintenis hadden moeten nakomen.

5. Verkoper/Koper verplichten zich –voor zover dit redelijkerwijs van hen verlangd kan worden- om iedere oorzaak van de overmacht(situatie) zo snel mogelijk op te (doen) heffen.

Artikel 10 Pandemie

In geval van een pandemie waardoor levering of afname van Producten uit hoofde van een Koopovereenkomst niet mogelijk is, zullen respectievelijk zal:

 • indien en voor zover de Producten zonder noemenswaardige kwaliteitsproblemen gedurende drie (3) kalenderdagen bewaard kunnen worden, de extra (bewaar)kosten in gelijke helften tussen Verkoper en Koper verdeeld en gedragen worden en zijn Verkoper en Koper gehouden zich zoveel mogelijk in te spannen om eventueel een andere afzetmogelijkheid te vinden. Wordt deze gevonden, dan zal Verkoper de sierteeltproducten aan de betreffende Koper via Floriday mogen afzetten. De hiermee gemoeide financiële gevolgen zullen tussen Verkoper en Koper gelijkelijk verdeeld en gedragen worden;
 • voor het geval de Producten niet bewaard kunnen worden of na drie (3) kalenderdagen ook niet elders kunnen worden afgezet en/of de uitvoering van de Koopovereenkomst blijvend onmogelijk is, de Verkoper de Producten op zijn kosten vernietigen. In dat geval zal Koper de helft van de Koopsom exclusief kosten aan Verkoper voldoen. Ook vergoedt Koper de door Verkoper ter zake reeds gedane investeringen in Producten, potten, hoezen, etiketten, verpakkingsmaterialen, met dien verstande dat Verkoper die materialen aan Koper zal verstrekken als Koper dat wenst.

Artikel 11 Financiële afwikkeling

1. Door het op Floriday compleet, juist, tijdig en naar waarheid plaatsen en/of indienen van een Aanbod en/of Inkooptip door een Verkoper of zijn Agent: 

 • a. geeft de Verkoper dan wel de betreffende Agent aan Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener, in het bijzonder te noemen Veiling Rhein-Maas en Plantion, de opdracht om de betreffende Producten namens de Verkoper te (doen) verkopen alsmede om de financiële afwikkeling uit hoofde daarvan voor Verkoper te verrichten c.q. de Koopsom bij de Koper in rekening te brengen en aan de Verkoper te betalen; 
 • b. machtigt de Verkoper of zijn Agent Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener onherroepelijk om namens en voor rekening en risico van Verkoper rechtstreeks te communiceren met de Koper en een Koopovereenkomst namens de Verkoper met de Koper tot stand te brengen zonder dat Royal FloraHolland partij wordt bij die Koopovereenkomst. Royal FloraHolland verstrekt Verkoper en Koper een e-mail dan wel (digitale) notificatie c.q. bevestiging op Floriday van de totstandkoming van de Koopovereenkomst.

2. Voor de aanvaarding van de opdracht door Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener en de uitvoering van de benodigde diensten zijn de door Verkoper/Koper aangeleverde en de op grond daarvan in Floriday opgenomen gegevens leidend. 

3. De Verkoper die opdracht tot betaling dan wel incasso heeft gegeven aan Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener als bepaald in lid 1 van dit artikel, geeft daardoor een niet door hem opzegbare privatieve last, als bedoeld in artikel 7:423 van het Burgerlijk Wetboek, aan Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener tot betaling dan wel incasso van de ter zake overeengekomen Koopsom en eventuele overige ter zake verschuldigde kosten en/of heffingen. Verkoper/Koper erkent dat Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener in deze bevoegd is te handelen, ook in geval van tegenstrijdig belang of indien Royal FloraHolland dan wel de daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener zelf de contractspartij is en dat de bijschrijving van het voornoemde bedrag door Royal FloraHolland bij Verkoper wordt aangemerkt als bevrijdende betaling door Koper.

4. De financiële afwikkeling door Royal FloraHolland ter zake van een via Floriday overeengekomen c.q. tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen Gebruikers wordt aangemerkt als een betaling namens de Koper aan de Verkoperen geschiedt, voor zover van toepassing met in achtneming van het bepaalde in het Veilingreglement van Royal FloraHolland, als volgt:

 • Royal FloraHolland schrijft de opbrengst van de in een kalenderweek door Verkoper verkochte en ter incasso aangeboden Producten bij op het klantnummer van Verkoper, onder aftrek van provisie, heffingen, eventuele liquiditeitsbijdrage, eventuele kosten voor het gebruik van logistieke middelen en/of kosten voor andere genoten diensten en/of eventuele overige vorderingen. De bijschrijving vindt in beginsel plaats op een door Royal FloraHolland te bepalen dag in de daaropvolgende week. Nadat de bijschrijving heeft plaatsgevonden maakt Royal FloraHolland het voor uitbetaling vatbare saldo over op de door Verkoper opgegeven bankrekening, welke bijschrijving c.q. betaling aan Verkoper als bevrijdend geldt voor Koper. Koper geeft Royal FloraHolland daartoe uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden een niet opzegbare volmacht. 
 • Alle door de Koper via Floriday van Verkoper gekochte en aan Koper geleverde Producten, evenals de door Royal FloraHolland c.q. Floriday dan wel door andere Dienstverleners via Floriday geleverde diensten, alsook de overige kosten, waaronder transactie-, servicekosten, provisies en reguliere heffingen, worden in beginsel op dezelfde dag of op een door Royal FloraHolland te bepalen dan wel met Royal FloraHolland overeengekomen (verval)dag aan Koper in rekening gebracht, gefactureerd en via Koper zijn bank vereffend. Koper dient het verschuldigde op de voornoemde betaaldag of binnen de voornoemde betaaltermijn zonder verrekening, ontbinding of opschorting en in Euro’s of een andere door Royal FloraHolland te bepalen valuta aan Royal FloraHolland te betalen. Bij niet-tijdige of niet-volledige betaling is Koper zonder voorafgaande sommatie en/of ingebrekestelling een door Royal FloraHolland te bepalen rentevergoeding met als maximum de wettelijke handelsrente en/of administratieve kosten, gerechtelijke en niet-gerechtelijke kosten van invordering verschuldigd.

5. In het geval de financiële afwikkeling ter zake van een via Floriday overeengekomen c.q. tot stand gekomen Koopovereenkomst tussen Gebruikers wordt uitgevoerd c.q. verloopt door een daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener, waaronder Veiling Rhein-Maas en Plantion, geschiedt de financiële afwikkeling conform de door de betreffende Dienstverlener bepaalde dan wel met Gebruiker overeengekomen voorwaarden en termijnen. Royal FloraHolland staat jegens Gebruiker niet in voor de financiële afwikkeling door of namens de betreffende Dienstverlener ter zake en in het bijzonder niet of de betreffende Dienstverlener ter zake conform c.q. in overeenstemming handelt met toepasselijke wet- en/of regelgeving ter zake. Royal FloraHolland heeft ter zake geen onderzoeksplicht, noch enige verantwoordelijkheid en noch enige aansprakelijkheid jegens Gebruiker(s) en/of derden.

6. Royal FloraHolland dan wel de daartoe aangewezen Dienstverlener is bevoegd een betaling aan Verkoper terstond op te schorten of op een (eigen) tussenrekening te storten, vanwege een door Koper ingediende reclamatie als bedoeld in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden ten aanzien waarvan Royal FloraHolland redelijkerwijs kan vermoeden dat deze reclamatie aannemelijk is. Royal FloraHolland dan wel de daartoe aangewezen Dienstverlener is gerechtigd om vervolgens pas tot uitbetaling over te gaan indien het vermoeden naar haar oordeel voldoende is weerlegd en/of reclamatie tussen Koper en Verkoper is afgewikkeld dan wel is vast komen te staan aan wie de Koopsom c.q. het bedrag toekomt. 

7. Bij klachten en/of vragen van Gebruiker(s) over de uitvoering van de financiële afwikkeling of dienstverlening door of namens Royal FloraHolland of een daartoe door Royal FloraHolland aangewezen Dienstverlener geldt het bepaalde in artikel 12.

Artikel 12 Klachten & vragen m.b.t. diensten op Floriday

1. Bij klachten en/of vragen m.b.t. Floriday kan de Gebruiker zich richten tot de Supportdesk van Floriday via support@floriday.io.

2. Bij klachten of vragen m.b.t. diensten die op of via Floriday worden aangeboden, waaronder financiële afwikkeling, logistieke diensten en/of gebruik en/of verrekening van logistieke middelen, kan de Gebruiker zich richten tot het Klant Contact Center van Royal FloraHolland via contactcenter@royalfloraholland.com of de daartoe aangewezen afdeling van desbetreffende Dienstverlener, in het bijzonder te noemen Veiling Rhein-Maas en Plantion.

Artikel 13 Tarieven en betaling

1. Tenzij anders is bepaald, is Gebruiker voor het gebruik van Floriday per periode van vier (4) weken een tarief verschuldigd, zoals weergegeven in het tarievenoverzicht op de website van Floriday (www.floriday.io/nl/tarieven-kopers).

2. Betaling van het toepasselijke tarief door Gebruiker dient voor aanvang van de betreffende periode (van vier weken) te hebben plaatsgevonden. Het verschuldigde tarief wordt voor zover mogelijk via de automatische SWIFT- of Sepa-incasso van Royal FloraHolland bij de Gebruiker in rekening gebracht, aan welke wijze van betaling de Gebruiker zal meewerken.

3. Alle tarieven zijn exclusief BTW.

4. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om jaarlijks tarieven te wijzigen of in te voeren. De Gebruiker heeft alsdan het recht om de dienst tussentijds op te zeggen zulks binnen 4 (vier) weken nadat het nieuwe tarief aan de Gebruiker per email is meegedeeld of bij gebreke van voornoemde mededeling binnen 4 (vier) weken nadat het nieuwe tarief is ingevoerd.

5. Gebruiker is gehouden om de hiervoor door Royal FloraHolland of de door de betreffende Dienstverlener vastgestelde provisies, kosten en/of heffingen e.d. aan Royal FloraHolland respectievelijk de betreffende Dienstverlener te voldoen ter zake van de door Gebruiker gesloten dan wel tot stand gekomen Koopovereenkomst en dienstverlening van Royal FloraHolland of de betreffende Dienstverlener aan de Gebruiker ter zake, welke kosten en/of heffingen e.d. achteraf bij de Gebruiker(s) in rekening worden gebracht.

6. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald, dient een Koper, naast de in dit artikel genoemde vergoedingen en kosten, rekening te houden met kosten en belastingen die de Koper bovenop de Koopsom verschuldigd is.

Artikel 14 Beëindiging registratie/deelname/gebruik Floriday


1. Gebruiker kan zelf met zijn gebruikersnaam, via de website Floriday, zijn registratie respectievelijk deelname aan Floriday beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) weken, tenzij in deze Algemene Voorwaarden anders wordt bepaald.

2. Royal FloraHolland kan haar dienstverlening via dan wel ter zake van Floriday om haar moverende redenen aan Gebruiker beëindigen door een schriftelijke mededeling dan wel e-mail daartoe aan het bij haar bekende e-mailadres van de Gebruiker met inachtneming van een opzegtermijn van vier (4) kalenderweken.

3. Royal FloraHolland heeft voorts het recht om een Gebruiker onmiddellijk van deelname aan en/of gebruik van Floriday uit te sluiten en/of zijn registratie met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enige mededeling ter zake en zonder tot enige schadevergoeding of teruggave van eventueel reeds door Gebruiker betaalde dan wel door Royal FloraHolland bij Gebruiker in rekening gebrachte bedragen gehouden te zijn, onverminderd eventuele verder aan Royal FloraHolland toekomende rechten, indien er sprake is van:

 • een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Gebruiker en/of zijn Agent;
 • stillegging of liquidatie van het bedrijf van Gebruiker en/of zijn Agent;
 • een verwijtbare tekortkoming dan wel ernstig vermoeden van misbruik van de Gebruiker en/of zijn Agent;
 • (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) van (het systeem van) FloraHolland door Gebruiker en/of zijn Agent;
 • een handelen of nalaten van Gebruiker en/of zijn Agent jegens Royal FloraHolland dan wel Floriday en/of andere Gebruikers in strijd met de wet, deze Algemene Voorwaarden, de API-voorwaarden en/of indien het handelen dan wel nalaten van Gebruiker en/of zijn Agent daartoe anderszins aanleiding geeft.

4. De datum waarop de registratie, het gebruik van en/of deelname aan Floriday eindigt heeft geen effect op reeds door Gebruiker verschuldigde tarieven of kosten over de periode tot en met de betreffende einddatum. Voor zover van toepassing zullen eventuele reeds door Gebruiker betaalde tarieven als genoemd in Artikel 13 lid 1 voor het gebruik van Floriday voor de periode na de einddatum aan Gebruiker worden gerestitueerd.

Artikel 15 Aansprakelijkheid en vrijwarring


1. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor enige schade (eventuele gevolgschade daaronder begrepen) waaronder doch niet beperkt tot de schade als gevolg van:

 • a. storingen in de data/telecommunicatie-infrastructuur (inclusief programmatuur);
 • b. het gebruik van en/of deelname aan Floriday;
 • c. enige door Royal FloraHolland in dit kader aangeboden dienstverlening;
 • d. (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die op de website Floriday staat vermeld, waaronder aanbods-, product- en transactie-informatie;
 • e. situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan:
  • internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware-, software- en communicatiesystemen, waaronder computerstoringen, stroomuitval e.d., en;
  • onrechtmatige gedragingen van Gebruikers of derden, de verspreiding van (computer)virussen via Floriday of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, het gehackt worden van Floriday en/of van de software- en communicatiesystemen van Royal FloraHolland;
 • f. het onjuist of onvolledig of vertraagd verstrekken van gegevens aan een Verkoper en/of Koper;
 • g. het niet tot stand komen van een Koopovereenkomst tussen Gebruikers om welke reden dan ook en/of voor schade als gevolg van het tot stand komen van een Koopovereenkomst tussen Gebruikers.
 • h. defecten of fouten in enige transactie- of betalingsmodule(s). Royal FloraHolland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van Koopovereenkomst(en) tussen Gebruikers of voor niet-nakoming door een Verkoper jegens een Koper ter zake en vice versa;
 • i. een Gebruiker aanvaardt jegens Royal FloraHolland volledige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit en/of verband houdend met de uitvoering van de ter zake door de Gebruiker gesloten Koopovereenkomst(en) alsmede voor (gedragingen van) hun medewerkers of door ieder van hen ingeschakelde personen die (in)direct gerelateerd aan hun werkzaamheden, Royal FloraHolland schade berokkenen. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland voor eventuele aanspraken of claims van derden ter zake alsmede voor aanspraken van andere Gebruikers en/of derden ter zake van niet-betaling en/of onvolkomenheden in de financiële afwikkeling als gevolg van een handelen of nalaten door de Gebruiker uit welke hoofde dan ook betreffende door de Gebruiker met andere Gebruikers gesloten Koopovereenkomsten en/of Transacties;
 • j. het niet voldoen aan belastingverplichtingen, waaronder de afdracht van de wettelijk verschuldigde omzetbelasting aan de relevante belastingautoriteit;
 • k. Gebruiker zal zich voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden met inachtneming van de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Gebruiker geeft desgevraagd aan FloraHolland inzage in alle betreffende polissen; dit tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal FloraHolland. Bij een fout van medewerkers van Royal FloraHolland, die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, is de aansprakelijkheid van Royal FloraHolland en haar medewerkers beperkt tot het aan de Gebruiker door Royal FloraHolland voor Floriday in rekening gebrachte tarief over de daaraan voorafgaande twaalf (12) maanden.

2. Royal FloraHolland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving.

3. Gebruiker draagt het risico van verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of zijn wachtwoord en dat van zijn medewerkers.

4. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland tegen vorderingen van derden die verband houden met handelingen van de Gebruiker en zijn medewerkers bij het gebruik van Floriday.

5. De informatie die Floriday aan de Gebruiker biedt is geheel vrijblijvend. De Gebruiker kan hieraan geen rechten jegens Royal FloraHolland dan wel Floriday ontlenen.

Artikel 16 Intellectuele eigendomsrechten


1. Gebruiker erkent door de enkele gebruikmaking van Floriday, de intellectuele eigendomsrechten van Royal FloraHolland ten aanzien van het platform en systeem Floriday en de informatie verbonden aan Floriday en de daaraan gerelateerde diensten en/of dienstverlening door of namens Royal FloraHolland alsmede de door haar daartoe aangewezen Dienstverlener(s).

2. Verkoper garandeert dat over alle door of namens hem ter verkoop aangeboden en/of geleverde Producten, voor zover van toepassing, royalty’s betaald zijn dan wel dat deze Producten door Koper en/of zijn Agent (royalty)vrij te verhandelen zijn zonder dat hierbij inbreuk gemaakt wordt op enig intellectueel eigendomsrecht, waaronder kwekersrechten, van derden. Verkoper vrijwaart Koper(s), andere Gebruikers en Royal FloraHolland ter zake.

3. Gebruiker garandeert dat:

 • a. de door of namens hem verstrekte (aanbods-/product)informatie, certificeringsinformatie c.q. productcertificaten, productfoto’s, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken, logistieke middelen geen inbreuk maken op de rechten van Royal FloraHolland, andere Gebruikers en/of derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten);
 • b. de opgegeven en/of aangeleverde (aanbods-/product)informatie geheel correct en naar waarheid is verstrekt.

4. Gebruiker verleent hierbij voor zover nodig aan Royal FloraHolland een niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de door of namens Gebruiker op Floriday geplaatste, aangeboden respectievelijk getoonde dan wel geüploade productfoto’s, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken en (aanbods-/product)informatie, waaronder certificeringsinformatie c.q. productcertificaten, onbeperkt, wereldwijd en voor onbepaalde tijd c.q. de wettelijk toegestane termijn te gebruiken, (digitaal) te verveelvoudigen en op elke (digitale) wijze openbaar te maken. Gebruiker garandeert en staat er jegens Royal FloraHolland voor in dat hij bevoegd is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) aan Royal FloraHolland te verstrekken.

5. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen als omschreven in dit artikel.

Artikel 17 Privacy

1. Bij het registreren voor en de gebruikmaking van Floriday door Gebruiker zullen (persoons)gegevens van Gebruiker worden verwerkt door Royal FloraHolland. Deze verwerking(en) vinden plaats in overeenstemming met de toepasselijke Privacyverklaring Floriday zoals die op de website van Floriday is gepubliceerd alsmede in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensverwerking.

2. De beveiliging van de (persoons)gegevens en data heeft voor Royal FloraHolland hoge prioriteit en Royal FloraHolland heeft ter zake passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Afhankelijk van het type en de gevoeligheid van de gegevens en data, kunnen dit verschillende maatregelen zijn en deze beveiligingsmaatregelen worden regelmatig gecontroleerd.

Artikel 18 Klachten, meldingen en vragen m.b.t.over diensten en inhoud op Floriday

1.Bij vragen, meldingen of klachten, al dan niet met betrekking tot (inhoud binnen) Floriday kan de Gebruiker zich tijdens de gebruikelijke kantoortijden wenden tot Supportdesk van Floriday via support@floriday.io. Gebruiker kan bijvoorbeeld klachten indienen of melding doen over inhoud binnen Floriday waarvan de Gebruiker meent dat deze in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, inbreuk maakt op (kwekers)rechten of om een andere reden illegaal is

2. Wanneer Gebruiker een klacht of melding doet over inhoud binnen Floriday is het van belang dat Gebruiker daarbij een motivering verstrekt. Die motivering vermeldt bijvoorbeeld de volgende informatie: de redenen waarom Gebruiker meent dat de inhoud illegaal is, een duidelijke vermelding van de exacte locatie van de informatie (bijvoorbeeld een link) en de contactgegevens van Gebruiker die een klacht indient of melding doet. Indien Gebruiker een melding doet in verband met een inbreuk op kwekersrechten, dient Gebruiker het Protocol Inbreuk Kwekersrecht te volgen.

3. Indien Royal FloraHolland beschikt over de contactgegevens van Gebruiker zal zij Gebruiker een ontvangstbevestiging van de klacht of melding sturen per mail.

Artikel 19 Wijziging Algemene Voorwaarden

1. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.

2. Significante wijzigingen worden middels een rechtstreeks elektronisch bericht aan de Gebruiker bekend gemaakt en zijn van kracht nadat ze bekend zijn gemaakt. Dit tenzij Gebruiker de betreffende dienst binnen vier (4) weken na de mededeling heeft opgezegd. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan of een langere opzegtermijn dan vier (4) weken was overeengekomen, geldt een mogelijkheid van tussentijdse beëindiging alleen indien in redelijkheid van de Gebruiker niet mag worden verwacht dat hij/zij Floriday onder de gewijzigde voorwaarden blijft afnemen.

Artikel 20 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de dienstverlening en alle Koopovereenkomsten die op Floriday tot stand komen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. In geval van geschillen die tussen Gebruikers of tussen Royal FloraHolland c.q. Floriday en Gebruikers mochten ontstaan met betrekking tot of naar aanleiding van de onderhavige voorwaarden en/of een Koopovereenkomst en die niet in der minne opgelost worden, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Algemene Voorwaarden Floriday, versie februari 2024