Algemene voorwaarden                 

Artikel 1 Algemeen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten van Royal FloraHolland aangeboden via haar digitale platform Floriday (hierna: “Floriday”). Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op het gebruik van en deelname aan Floriday en alle daaraan gerelateerde (rechts)handelingen, waaronder transacties c.q. overeenkomsten die via Floriday tot stand komen, voor zover deze algemene voorwaarden niet anders bepalen.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden Floriday (hierna: “Algemene Voorwaarden”) worden de hierna gebruikte begrippen en afkortingen als volgt gedefinieerd:

 • Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A.
 • Floriday: Het digitale platform waarop Gebruikers (Aanvoerders) de door hen aangeboden sierteeltproducten kunnen verkopen en waarop Gebruikers (Klanten) sierteeltproducten kunnen kopen en transacties tussen Gebruikers onderling kunnen worden gesloten.
 • Gebruiker(s): de Aanvoerder of Klant die middels registratie als Gebruiker op Floriday en het accepteren van deze Algemene Voorwaarden, te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van Floriday;
 • Koopprijs: de prijs waarvoor sierteeltproducten worden gekocht, exclusief BTW ofandere heffingen;
 • Klant: de klant respectievelijk koper die zich als zodanig heeft geregistreerd voor gebruik van en deelname aan Floriday.
 • Aanvoerder: de Aanvoerder die zich als zodanig heeft geregistreerd voor gebruik van en deelname aan Floriday.

Artikel 3 Inloggen, gebruikersnaam & wachtwoord

 1. Een Aanvoerder of Klant kan een online account aanvragen bij Floriday. Daarop ontvangt hij een gebruikersnaam waarna hij zijn eigen wachtwoord in dient te stellen en waarna hij vervolgens de toepasselijke privacyverklaring en deze Algemene Voorwaarden dient te accepteren.
 2. Vanwege de privacy en mededingingswetgeving is het Gebruiker niet toegestaan aan anderen dan zijn eigen medewerker(s) toegang tot Floriday te verstrekken. Gebruiker staat er voor in dat zijn medewerker(s) de onderhavige voorwaarden naleven. De gebruikersnaam en het wachtwoord zijn uitsluitend voor eigen gebruik door de Gebruiker.
 3. De gebruikersnaam, het wachtwoord en de toegang tot Floriday of een module of een dienst als omschreven in deze Algemene Voorwaarden en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar.

Artikel 4 Toegang en gebruik

 1. De Gebruiker heeft toegang tot Floriday vanaf de datum waarop hij zijn gebruikersnaam van Royal FloraHolland ontvangt. De Gebruiker dient zelf te zorgen voor een passende computer met internetaansluiting, software en aanpassingen die voldoen aan de minimale systeemeisen voor het gebruik van Floriday.
 2. De toegang tot Floriday, waaronder de gebruikersnaam, en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn niet overdraagbaar en uitsluitend bestemd voor de Gebruiker.
 3. Een Gebruiker dient al zijn (persoons)gegevens volledig en naar waarheid in te vullen en dient ervoor te zorgen dat wijzigingen in deze (persoons)gegevens terstond aan Royal FloraHolland worden doorgegeven.
 4. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om een registratie van Gebruiker en zijn gebruik van Floriday te weigeren en om het gebruik eenzijdig te beëindigen.
 5. Een Gebruiker is verplicht de door Royal FloraHolland gegeven instructies en aanwijzingen ter zake van het gebruik van Floriday op te volgen.
 6. Als de Gebruiker met zijn gebruikersnaam en wachtwoord op Floriday inlogt, kan Gebruiker aangeven of hij gebruik wil maken van een specifieke transactiemodule of betalingsmodule of dienstverlening. Indien Gebruiker ook de eventueel voor een specifieke transactie- of betalingsmodule of een dienst aanvullende voorwaarden heeft geaccepteerd, kan hij hiervan gebruik maken.
 7. Het is een Gebruiker, natuurlijke of rechtspersoon niet toegestaan dan wel verboden om zich de toegang te verschaffen tot Floriday of Floriday te gebruiken indien de Verenigde Staten van Amerika (VS) en/of de Europese Unie (EU) sancties tegen hem of hen hebben ingesteld of opgelegd (waaronder Iran, Cuba, Noord-Korea, Syrië, Soedan en Zimbabwe). Het voorgaande geldt eveneens voor overige (natuurlijke of rechts)personen die op de sanctielijst(en) van de autoriteiten van VS of de EU zijn geplaatst. Voorts is het Gebruiker niet toegestaan om zijn gebruikersnaam en wachtwoord aan een ander te verstrekken producten door te geleiden aan, dan wel een account aan te maken voor (eind)klanten ten aanzien waarvan het voorgaande van toepassing is. Gebruiker zal volledig aansprakelijk zijn en vervolgd worden in geval van overtreding respectievelijk het niet opvolgen van deze bepaling.
 8. Royal FloraHolland voert haar dienstverlening uit via Floriday op basis van een inspanningsverbintenis, welke beperkt is tot het faciliteren van betaling aan de Aanvoerder en de financiële afwikkeling verband houdende met een transactie of (koop)overeenkomst gesloten tussen een Aanvoerder en een Klant.
 9. Royal FloraHolland is geen partij bij een transactie of een (koop)overeenkomst tussen een Aanvoerder en een Klant. Indien een transactie of (koop)overeenkomst tussen een Aanvoerder en een Klant tot stand komt of indien om welke reden dan ook dit niet gebeurt, ontstaan hierdoor op geen enkele wijze rechten jegens Royal FloraHolland. Voor de uitvoering of voor de inhoud van een transactie of een (koop)overeenkomst, draagt Royal FloraHolland geen verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid

Artikel 5 Tarieven en betaling

 1. Het gebruik van Floriday is gratis, tenzij deze Algemene Voorwaarden een tarief bepalen die door de Gebruiker is geaccepteerd.
 2. Betaling van het toepasselijke tarief per periode dient voor aanvang van de periode te hebben plaatsgevonden. Het verschuldigde tarief wordt voor zover mogelijk via de automatische bedrijfsincasso van Royal FloraHolland bij de Gebruiker geïncasseerd, aan welke wijze van betaling de Gebruiker zal meewerken.
 3. Alle tarieven zijn exclusief BTW.
 4. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om jaarlijks tarieven te wijzigen of in te voeren. De Gebruiker heeft alsdan het recht om de dienst tussentijds op te zeggen zulks binnen 4 (vier) weken nadat het nieuwe tarief aan de Gebruiker per email is meegedeeld of bij gebreke van voornoemde mededeling binnen 4 (vier) weken nadat het nieuwe tarief is ingevoerd.
 5. Aanvoerder is gehouden om de gebruikelijke provisies, kosten en/of heffingen etc., aan Royal FloraHolland te voldoen ter zake van de door Aanvoerder met een Klant gesloten dan wel tot stand gekomen overeenkomst(en) en dienstverlening van Royal FloraHolland aan de Aanvoerder ter zake.

Artikel 6 - Vragen, klachten

 1. Bij klachten en vragen kan de Gebruiker zich richten tot Floriday via klantenservice@royalfloraholland.com.
 2. Natuurlijke personen kunnen via klantenservice@royalfloraholland.com melden dat hij of zij ongevraagde elektronische communicatie, dus andere berichten dan behorend bij de dienst(en) waarvoor zij zijn ingeschreven, van Royal FloraHolland niet willen ontvangen.

Artikel 7 - Beƫindiging

 1. De Gebruiker kan zelf met zijn gebruikersnaam, via de website Floriday, zijn registratie respectievelijk deelname aan Floriday beëindigen met inachtneming van de opzegtermijn. De opzegtermijn is gelijk aan de betaalperiode tenzij in deze voorwaarden anders wordt bepaald.
 2. Royal FloraHolland kan haar dienstverlening ter zake van Floriday om haar moverende redenen beëindigen door een schriftelijke mededeling dan wel e-mail daartoe aan het bij haar bekende e-mailadres van de Gebruiker met inachtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) kalenderweken.
 3. Royal FloraHolland heeft voorts het recht om een Gebruiker onmiddellijk van deelname aan en/of gebruik van Floriday uit te sluiten, zonder enige mededeling ter zake en zonder tot enige schadevergoeding of teruggave van eventueel reeds betaalde gelden gehouden te zijn, onverminderd eventuele verder aan Royal FloraHolland toekomende rechten, indien er sprake is van:
  - een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Gebruiker
  - stillegging of liquidatie van het bedrijf van Gebruiker;
  - een verwijtbare tekortkoming dan wel ernstig vermoeden van misbruik van de Gebruiker;
  - (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) van (het systeem van) FloraHolland door Gebruiker;
  - een handelen of nalaten van Gebruiker jegens Floriday of Royal FloraHolland of in strijd met de wet en/of deze Algemene Voorwaarden of indien het handelen dan wel nalaten van Gebruiker daartoe anderszins aanleiding geeft;
  - indien de Gebruiker niet meer bij Royal FloraHolland als relatie is ingeschreven.
 4. De datum waarop de deelname aan Floriday wordt beëindigd heeft geen effect op verschuldigde tarieven of kosten over de periode tot en met de opzegtermijn.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor enige schade (eventuele gevolgschade daaronder begrepen) waaronder doch niet beperkt tot de schade als gevolg van:
  a)     storingen in de data/telecommunicatie-infrastructuur (inclusief programmatuur);
  b)     het gebruik van en/of deelname aan Floriday;
  c)      enige door Royal FloraHolland in dit kader aangeboden dienstverlening;
  d)     (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die op de website Floriday staat vermeld, waaronder aanbods-, product- en transactie informatie;
  e)     situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan:
  - internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware-, software- en communicatiesystemen, waaronder computerstoringen, stroomuitval e.d., en;
  - onrechtmatige gedragingen van Gebruikers of derden, de verspreiding van (computer)virussen via Floriday of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, het gehackt worden van Floriday en/of van de software- en communicatiesystemen van Royal FloraHolland;
  f)      het onjuist of onvolledig of vertraagd verstrekken van gegevens aan een Aanvoerder en/of Klant;
  g)     het niet tot stand komen van een transactie tussen Gebruikers om welke reden dan ook en/of voor schade als gevolg van het tot stand komen van een transactie tussen Gebruikers.
  h)     defecten of fouten in enige transactie- of betalingsmodule(s). Royal FloraHolland is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van transactie(s) of overeenkomst(en) tussen Gebruikers of voor niet-nakoming door een Aanvoerder jegens een Klant ter zake en vice versa;
  i)      een Gebruiker aanvaardt jegens Royal FloraHolland volledige aansprakelijkheid voor schade voortvloeiende uit en/of verband houdend met de uitvoering van de ter zake door de Gebruiker gesloten transactie(s) en overeenkomst(en) alsmede voor (gedragingen van) hun medewerkers of door ieder van hen ingeschakelde personen die (in)direct gerelateerd aan hun werkzaamheden, Royal FloraHolland schade berokkenen. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland voor eventuele aanspraken of claims van derden ter zake alsmede voor aanspraken van andere Gebruikers en/of derden ter zake van niet-betaling en/of onvolkomenheden in de financiële afwikkeling als gevolg van een handelen of nalaten door de Gebruiker uit welke hoofde dan ook betreffende door de Gebruiker met andere Gebruikers gesloten transacties en overeenkomsten.
  j)       Gebruiker zal zich voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden met inachtneming van de hiervoor geldende wet- en regelgeving. Gebruiker geeft desgevraagd aan FloraHolland inzage in alle betreffende polissen. Dit tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal FloraHolland. Bij een fout van medewerkers van Royal FloraHolland, die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, is de aansprakelijkheid van Royal FloraHolland en haar medewerkers beperkt tot het aan de Gebruiker door Royal FloraHolland voor Floriday in rekening gebrachte tarief over de daaraan voorafgaande 12 (twaalf) maanden.
 2. Royal FloraHolland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving.
 3. De Gebruiker draagt het risico van verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn gebruikersnaam en dat van zijn medewerkers.
 4. De Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland tegen vorderingen van derden die verband houden met handelingen van de Gebruiker en zijn medewerkers bij het gebruik van Floriday.
 5. De informatie die Floriday aan de Gebruiker biedt is geheel vrijblijvend. De Gebruiker kan hieraan geen rechten jegens Royal FloraHolland ontlenen.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten en Privacy

 1. De Gebruiker erkent door de enkele gebruikmaking van Floriday, de intellectuele eigendomsrechten van Royal FloraHolland ten aanzien van het platform en systeem Floriday en de informatie verbonden aan de dienst. De Gebruiker kan voorts geen rechten ontlenen aan de op het platform en systeem  Floriday getoonde productfoto’s welke verbonden zijn aan de door een Gebruiker geplaatste (aanbods)informatie.
 2. De Gebruiker zal alle informatie hieromtrent vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken overeenkomstig het doel van de betreffende dienst en de toegang tot de dienst noch de informatie geheel of gedeeltelijk aan derden verstrekken. Het is een Klant toegestaan productfoto’s en (aanbods)informatie te gebruiken ter informatie aan (eind)klanten ten behoeve van mogelijke verkoop- c.q. handelstransacties.
 3. De Gebruiker zal geen informatie over andere gebruikers trachten te verkrijgen, noch een derde hiertoe toegang verstrekken.
 4. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste toepassing en regelmatige wijziging van zijn wachtwoord.
 5. Royal FloraHolland registreert en verwerkt inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en ter verbetering van de dienstverlening.
 6. De Aanvoerder garandeert dat over alle geleverde sierteeltproducten, voor zover van toepassing, royalty’s betaald zijn dan wel dat deze sierteeltproducten door Klant vrij te verhandelen zijn zonder dat hierbij inbreuk gemaakt wordt op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals kwekersrechten, van derden. De Aanvoerder vrijwaart de Klant, andere Gebruikers en Royal FloraHolland ter zake.
 7. Indien de Gebruiker sierteeltproducten aanbiedt op het platform of het systeem Floriday of een van de daarop aangesloten verkoopkanalen, dan wordt, voor zover Royal FloraHolland daarover beschikt, een productfoto tezamen met bijbehorende productinformatie getoond. De Gebruiker zal daarbij telkens alle mogelijke van tijd tot tijd gegeven aanwijzingen van Royal FloraHolland direct opvolgen. De Gebruiker zal dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel voor Royal FloraHolland en/of een andere Gebruiker enigszins schadelijke wijze (doen) uitoefenen. Indien de Gebruiker wijzigingen aanbrengt in door Gebruiker reeds geplaatste dan wel aangeboden productinformatie dienen deze wijzigingen te voldoen aan de Royal FloraHolland in deze Algemene Voorwaarden gestelde eisen, welke eisen van tijd tot tijd door of namens Royal FloraHolland kunnen worden gewijzigd. Royal FloraHolland is niet verplicht gebruik te maken van door Gebruiker aangeleverde (product) informatie of deze te tonen op Floriday of een van de verkoopkanalen.
 8. De Gebruiker garandeert dat:
  a) de verstrekte (product) informatie, productfoto’s, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken geen inbreuk maken op de rechten van Royal FloraHolland, andere gebruikers en/of derden waaronder begrepen, maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten (bijv. merkrechten en auteursrechten)
  b) de opgegeven en/of aangeleverde (product) informatie correct en naar waarheid is verstrekt.
 9. De Gebruiker verleent hierbij voor zover nodig aan Royal FloraHolland toestemming dan wel een niet-exclusieve, overdraagbare licentie om de door of namens Gebruiker aangeboden respectievelijk getoonde dan wel geüploade productfoto’s, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken en verkregen (product) informatie onbeperkt, wereldwijd en voor altijd te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken, in alle media, nu bekend of nog te ontwikkelen in de toekomst. De Gebruiker garandeert en staat er jegens Royal FloraHolland voor in dat hij/zij bevoegd  is deze licentie (eventueel reeds nu voor alsdan) te verstrekken.
 10. Gebruiker vrijwaart Royal FloraHolland volledig voor alle schade en/of kosten van wat voor aard dan ook die voortvloeien uit de niet-nakoming van één of meerdere verplichtingen als omschreven in artikel 9.

Artikel 10 Wijziging van Algemene Voorwaarden

 1. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden te wijzigen.
 2. Wijzigingen worden middels een rechtstreeks elektronisch bericht aan de Gebruiker bekend gemaakt en zijn van kracht nadat ze bekend zijn gemaakt. Dit tenzij Gebruiker de betreffende dienst binnen 4 (vier) weken na de mededeling heeft opgezegd. Indien een overeenkomst voor bepaalde tijd was aangegaan of een langere opzegtermijn dan 4 (vier) weken was overeengekomen, geldt een mogelijkheid van tussentijdse beëindiging alleen indien in redelijkheid van de Gebruiker niet mag worden verwacht dat hij/zij Floriday onder de gewijzigde voorwaarden blijft afnemen.

Artikel 11 Andere (algemene) voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op de dienstverlening en alle transacties die op Floriday via Royal FloraHolland tot stand komen is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Indien een Gebruiker als klant of als lid of contractzender bij Royal FloraHolland is ingeschreven, zijn tevens het 'Veilingreglement' en de statuten van Royal FloraHolland van toepassing voor zover deze Algemene Voorwaarden hiervan niet afwijken
 3. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om alle geschillen tussen Royal FloraHolland en Gebruikers te beslechten met betrekking tot Floriday, transacties en/of overeenkomsten die via Floriday worden gesloten.
 4. De toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden van Gebruiker of van een derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien in aanvullende/andere voorwaarden bij of van een specifieke transactie, betalingsmodule of van een van de op Floriday aangesloten verkoopkanalen tegenstrijdig zijn met een bepaling in deze Algemene Voorwaarden, hebben de Algemene Voorwaarden voorrang.
 5. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Royal FloraHolland het recht om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
 6. De onderhavige Algemene Voorwaarden worden desgevraagd per post aan de Gebruiker kosteloos toegezonden.
 7. Met het aanvinken van “ik ga akkoord met de voorwaarden” op de website Floriday, verklaart de Gebruiker in te stemmen met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Floriday, de elektronische verstrekking daarvan alsmede dat deze verstrekking heeft plaats gevonden en in te stemmen met de registratie en verwerking van inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en tot verbetering van de dienstverlening te komen. 

Algemene Voorwaarden Floriday, versie 2.0, april 2019

Floriday maakt gebruik van analytische cookies om uw ervaring op onze website te verbeteren, om uw voorkeuren te onthouden en om informatie te kunnen geven waardoor de website kan worden verbeterd.


Door op akkoord te klikken, geeft u toestemming om Cookies te gebruiken.

 Klik hier 

voor meer informatie.

Ja, ik ga akkoord