Algemene voorwaarden API Floriday

Artikel 1 Algemeen

De onderhavige Algemene Voorwaarden API Floriday (hierna: “API-Voorwaarden”), welke gedeponeerd zijn bij de griffie van de rechtbank Amsterdam, zijn van toepassing op het gebruik van API(’s) alleen of in combinatie met de website www.floriday.io, applicaties, apps, en/of enige andere door Royal FloraHolland aangeboden diensten via haar digitale platform Floriday (hierna: “Floriday”) alsmede op Content die beschikbaar is via deze API(’s). Het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Floriday is tevens van toepassing op deze API-Voorwaarden, voor zover deze API-Voorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepalen.

Artikel 2 Definities

In deze API-Voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen en afkortingen als volgt gedefinieerd, waarbij begrippen en afkortingen in het enkelvoud ook in het meervoud kunnen worden gebruikt:

Royal FloraHolland: Coöperatie Royal FloraHolland U.A., statutair gevestigd te (1431 GB) Aalsmeer, aan de Legmeerdijk 313, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34284016, met Btw-identificatienummer: NL8185.16.094B03;

Floriday: Het digitale platform en de website Floriday (www.floriday.io) en iedere andere daartoe door Royal FloraHolland aangewezen applicatie(s) waarop Gebruikers (aanvoerders) de door hen aangeboden sierteeltproducten kunnen verkopen en waarop Gebruikers (klanten) sierteeltproducten kunnen kopen en transacties tussen Gebruikers onderling kunnen worden gesloten;

Gebruiker(s): de natuurlijke of rechtspersoon handelend in zijn beroep of bedrijf in de sierteelt die middels registratie als Gebruiker op Floriday en het accepteren van de Algemene Voorwaarden Floriday te kennen heeft respectievelijk hebben gegeven gebruik te willen maken van Floriday;

API(‘s): de ‘application programming interface(s)’ die Content en functionaliteiten beschikbaar stelt resp. stellen aan Softwareleverancier;

API-key: de toegangsgegevens die door Royal FloraHolland aan de Softwareleverancier worden verstrekt indien de Softwareleverancier door Royal FloraHolland is geaccepteerd, waarmee de Softwareleverancier toegang heeft tot de API;

App: een door een derde partij ontwikkelde applicatie, die buiten de scope van de Content valt en wordt aangeboden aan Gebruikers via Floriday;

Clientapplicatie: een door een Softwareleverancier ontwikkelde applicatie, waarmee de Softwareleverancier via elektronische wijze en in het bijzonder via websites, applicaties, widgets of andere methodieken de Content beschikbaar stelt en/of kan stellen aan de Gebruiker(s).

Clientcredentials: een uniek identificatiemiddel dat in combinatie met een wachtwoord de Clientapplicatie van de Softwareleverancier identificeert.

Content: het geheel van aanbods- en productinformatie, productfoto’s, specificaties van orders c.q. overeenkomsten, leveringen, handelsrelaties, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken etc. van Gebruikers in of op Floriday, bestaande uit onder meer tekst, afbeeldingen en product- en technische specificaties, die Royal FloraHolland ten behoeve van Softwareleverancier(s) ter beschikking stelt via de API en welke informatie door Royal FloraHolland te allen tijde kan worden aangepast. Royal FloraHolland zal Softwareleverancier indien mogelijk op voorhand informeren, al dan niet zo spoedig mogelijk nadat een wijziging heeft plaatsgevonden;

Developer Portaal: het portaal waar Royal FloraHolland informatie over de API aanbiedt en aanmelding voor het gebruik van de API plaatsvindt;

Limiet: het maximaal aantal keer dat de API per dag door de Softwareleverancier aangesproken kan worden. Royal FloraHolland hanteert geen vaste limiet en ter zake een Fair Use Policy, hetgeen inhoudt dat Royal FloraHolland van de Softwareleverancier verwacht dat hij/zij een redelijk en normaal gebruik maakt van de API, e.e.a. conform het bepaalde in deze API-Voorwaarden – en Softwareleverancier zelf en/of zijn Gebruikers geen onnodig, excessief en/of oneigenlijk gebruik van de API zal (laten) maken;

Softwareleverancier(s): de (natuurlijke of rechts)persoon handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf die een Clientapplicatie aanbiedt aan zijn Gebruikers en die deze Clientapplicatie op Floriday heeft geregistreerd en die deze API-Voorwaarden en eventuele overige door Royal FloraHolland en/of Floriday ter zake van toepassing verklaarde voorwaarden heeft aanvaard èn door Royal FloraHolland als zodanig is geaccepteerd;

Artikel 3 Aanmelding en acceptatie

1. Aanmelding als Softwareleverancier houdt aanvaarding in van:
a. deze API-Voorwaarden, en;
b. de Algemene Voorwaarden Floriday;
c. de Privacyverklaring van Floriday;

alsmede de verplichting om de voornoemde voorwaarden na te leven en dienovereenkomstig te handelen. Door zijn aanmelding geeft Softwareleverancier expliciet toestemming aan Royal FloraHolland/Floriday om zijn (persoons)gegevens te gebruiken voor communicatie door of namens Royal FloraHolland met de Softwareleverancier alsmede voor eigen bedrijfsdoeleinden van Royal FloraHolland, waaronder marketing en promotie van Royal FloraHolland en/of Floriday. Royal FloraHolland registreert en verwerkt de (aanmeldings-/contact-) en inloggegevens om op oneigenlijk gebruik te controleren en ter verbetering van haar dienstverlening.

2. Om als Softwareleverancier te kunnen handelen, dient de Softwareleverancier:
a. het aanmeldingsformulier, waaronder zijn bedrijfs- en NAW-gegevens, volledig en naar waarheid in te vullen;
b. de toepasselijke voorwaarden als omschreven in artikel 3 lid 1 te aanvaarden;
c. als zodanig te zijn geaccepteerd door Royal FloraHolland.

3. Royal FloraHolland informeert de Softwareleverancier binnen redelijke termijn na ontvangst van het volledig ingevulde online aanmeldingsformulier per e-mail of zij de (potentiële) Softwareleverancier accepteert. Royal FloraHolland kan een aanmelding naar eigen goeddunken en om haar moverende redenen weigeren. Indien Royal FloraHolland de Softwareleverancier accepteert, wordt aan de Softwareleverancier een API-key en de Clientcredentials - waarmee de Softwareleverancier toegang heeft tot de API - en een online test-useraccount verstrekt.

4. De acceptatie als Softwareleverancier, de API-key, de Clientcredentials en de online test-useraccount en daarmee toegang tot de online Floriday-applicatie en de eventuele rechten die daaruit voortvloeien zijn strikt persoonlijk en niet voor overdracht overdraagbaar, tenzij Royal FloraHolland de Softwareleverancier hiertoe voorafgaande expliciete schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

5. De Softwareleverancier draagt het risico van verkeerd of onbevoegd gebruik van zijn API-key, zijn Clientcredentials en zijn online test-useraccount. De Softwareleverancier staat er voor in en dient er te allen tijde voor te zorgen dat zijn API-key, zijn Clientcredentials en zijn test-useraccount voldoende en naar de meest actuele ICT-technische maatstaven beveiligd zijn en dat Gebruikers of derden hier geen toegang toe hebben en/of kunnen krijgen.

6. De Softwareleverancier dient wijzigingen in zijn bedrijfs- en/of N.A.W.-gegevens of eventuele andere wezenlijke of van belang zijnde informatie terstond aan Royal FloraHolland door te geven.

7. De Softwareleverancier zal zich nimmer voordoen en/of nimmer handelen als een agent of vertegenwoordiger van Royal FloraHolland en/of Floriday en zal in het bijzonder geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens Royal FloraHolland en/of Floriday.

Royal FloraHolland behoudt zich te allen tijde het recht voor om de registratie dan wel acceptatie van de Softwareleverancier en het gebruik van de API en/of de toegang tot de Content dan wel tot Floriday te weigeren, te blokkeren en/of eenzijdig te beëindigen indien en voor zover daartoe naar het oordeel van Royal FloraHolland aanleiding is, waaronder het (vermoedelijk) in strijd handelen met deze API-voorwaarden en/of andere van toepassing zijnde voorwaarden en/of deze inbreuk of niet-naleving blijft voortbestaan nadat Royal FloraHolland een hersteltermijn aan Softwareleverancier heeft gegeven om de inbreuk of niet-naleving te herstellen.

Artikel 4 Toegang en gebruik

1. Onder de voorwaarden als vastgelegd in deze API-voorwaarden, verleent Royal FloraHolland de Softwareleverancier het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare recht van toegang tot en gebruik van de API uitsluitend ten behoeve van: het genereren van internetverkeer van en naar Floriday, het ontwikkelen en het testen en ter ondersteuning van de Clientapplicatie van de Softwareleverancier en om de integratie van de API in zijn Clientapplicatie te distribueren of de toegang ertoe te verlenen aan Gebruikers, een en ander uitsluitend in overeenstemming met deze API-Voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Floriday en eventuele andere toepasselijke voorwaarden, en in zoverre toegestaan onder toepasselijke wet- en regelgeving.

2. De Softwareleverancier dient te allen tijde:

 • de door Royal FloraHolland gegeven instructies en aanwijzingen ter zake van het gebruik van Floriday op te volgen. De Softwareleverancier zal te allen tijde in overeenstemming (dienen te) handelen met deze API-voorwaarden en alle richtlijnen en instructies van Royal FloraHolland ter zake van de installatie en het gebruik van de API alsmede ter zake van de Content.

duidelijk te vermelden op de Clientapplicatie dat de Content van Royal FloraHolland en/of Floriday afkomstig is. Royal FloraHolland staat niet in voor de juistheid van de Content en Royal FloraHolland aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid.

3. De Softwareleverancier is niet bevoegd en het is hem niet toegestaan om de API te distribueren of derden, niet zijnde Gebruikers, hier toegang toe te verlenen. Alle rechten die niet uitdrukkelijk door Royal FloraHolland aan de Softwareleverancier zijn verleend, zijn voorbehouden aan Royal FloraHolland.

4. De Softwareleverancier zal voorts geen wijzigingen aanbrengen in het uiterlijk van de Content, behoudens voor zover de Gebruiker hem ter zake toestemming heeft gegeven en/of het de gebruikerservaring van Gebruikers ten goede komt èn dit in lijn is met deze API-voorwaarden en eventuele overige toepasselijke voorwaarden van Royal FloraHolland en/of Floriday, met dien verstande dat dit gebruik nimmer op een misleidende dan wel een voor Gebruiker, Royal FloraHolland en/of Floriday op enigerlei mogelijk schadelijke wijze dient te worden weergegeven dan wel gebruikt.

5. De informatie die Royal FloraHolland aan de Softwareleverancier biedt is geheel vrijblijvend. De Softwareleverancier kan hieraan geen rechten jegens Royal FloraHolland ontlenen.

6. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor aspecten van de API op elk moment te wijzigen conform het releaseproces, indien dit bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd is tot verbetering, bescherming van Floriday, op te schorten en/of te staken, inclusief de beschikbaarheid van de API. Royal FloraHolland zal dit indien mogelijk voorafgaand aan de wijziging, aan Softwareleverancier kenbaar maken via het Developer Portaal.

7. Royal FloraHolland/Floriday zal zich te allen tijde inspannen om ervoor zorg te dragen dat de Softwareleverancier:

 • de beschikking heeft over een test- en live-omgeving van Floriday;
 • bij vragen, klachten dan wel voor functionele en/of technische ondersteuning voor zowel de test- als de live-omgeving van Floriday zich kan richten tot Floriday via chat (Slack) of rechtstreeks via de implementatieconsultants;
 • tijdig wordt geïnformeerd over updates en het releaseproces dan wel van eventuele wijzigingen of aanpassingen in de API etc..

8. Op eerste verzoek daartoe van Royal FloraHolland zal de Softwareleverancier onmiddellijk en te allen tijde zijn medewerking (dienen te) verlenen aan Royal FloraHolland indien er sprake is van oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik dan wel misbruik van de API en/of de Content door of namens een Gebruiker al dan niet middels de Clientapplicatie van de Softwareleverancier, waaronder gebruik dat in strijd is met het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Floriday.

9. De Softwareleverancier dient er te allen tijde voor te zorgen, voor zover mogelijk en in redelijkheid te verwachten is dat (al dan niet middels de Clientapplicatie):

 • er geen illegale activiteiten worden ontplooit, bevorderd en/of gepromoot;
 • er geen spam, ongevraagde marketingcommunicatie of andere Content die niet in lijn is met het beleid van Royal FloraHolland en/of Floriday wordt verstuurd;
 • er geen inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy- en/of persoonlijkheidsrechten van Royal FloraHolland en/of Gebruikers;
 • er geen reverse-engineering, demontering en/of decompilatie etc. plaatsvindt van de broncode, syntax en/of structuur, de volgorde en/of organisatie van de API(’s) en/of de Content;
 • er geen wijziging, duplicatie, verhuur, verkoop, distributie, (sub-)licentie of enigerlei andere wijze van commercieel gebruik (door derden) van de API, de Floriday-applicatie en/of Floriday plaats kan vinden wat schadelijk is en/of afbreuk kan doen aan Royal FloraHolland, Floriday, Gebruikers dan wel de dienstverlening door of via Floriday aan Gebruikers;
 • er geen gebruik plaatsvindt van de API’s en/of de Content voor de ontwikkeling of exploitatie van een platform dat op directe wijze concurreert met Floriday en die mogelijk afbreuk doet aan (de reputatie van) Floriday, verwarring of misleiding tot gevolg kan hebben dan wel schadelijk, belemmerend en/of verstorend kan zijn voor Floriday en/of Gebruikers;
 • er geen omzeiling plaatsvindt van beveiligingsmaatregelen of technische beperkingen van de API en/of Floriday;
 • er geen overschrijding plaatsvindt van de Limiet;
 • er geen virus of andere schadelijke computercode wordt verspreid of daartoe de mogelijkheid wordt geboden;
 • er geen wachtwoorden en/of toegangscodes van Gebruikers worden geüpload, gepost, verzameld en/of worden opgeslagen;
 • er niet anderszins in strijd met de toepasselijke voorwaarden van Royal FloraHolland en/of wet- en regelgeving wordt gehandeld.

10. De Clientapplicatie mag op geen enkele wijze bij Gebruiker de indruk wekken dat de Clientapplicatie van Royal FloraHolland is, dan wel door Royal FloraHolland is ontwikkeld. Tevens dient voor Gebruiker ondubbelzinnig en duidelijk te zijn dat Royal FloraHolland op geen enkele wijze zeggenschap heeft over en verantwoordelijk is voor de Clientapplicatie.

11. De Softwareleverancier is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn toepassing van de API,. De Softwareleverancier neemt op verzoek van Royal FloraHolland adequate maatregelen om foutieve informatie in de Content en/of binnen Clientapplicatie te voorkomen en te beperken. De Softwareleverancier zal zijn medewerking verlenen aan het beperken en/of verhelpen van eventuele schade die Royal FloraHolland, Gebruikers en/of derden mochten lijden voortvloeiend uit of als gevolg van het vermelden van onjuiste of foutieve aanbods-, product- of overige informatie.

12. Indien de API dan wel Floriday – naar het redelijke oordeel van Royal FloraHolland - hinder ondervindt van de installatie en/of het gebruik van de Clientapplicatie, waardoor het gebruik van de API en/of Floriday wordt verstoord of de veiligheidsaspecten in het geding komen, is Royal FloraHolland (jegens de Softwareleverancier) gerechtigd om het gebruik van de API, het gebruik van zijn Clientapplicatie en de toegang tot de Content met onmiddellijke ingang te blokkeren.

13. Royal FloraHolland hanteert geen Limiet op het aantal keren dat de API per dag door de Softwareleverancier aangesproken kan worden, met dien verstande dat Royal FloraHolland ter zake wel een Fair Use Policy hanteert om misbruik, oneigenlijk gebruik, onrechtmatige of excessief gebruik van de API en overlast voor Gebruikers te voorkomen.

14. Indien Royal FloraHolland constateert dat de Softwareleverancier zich niet houdt aan de Fair Use Policy dan wel indien Royal FloraHolland overtreding van het bepaalde in dit artikel 4 constateert, zal Royal FloraHolland de Softwareleverancier hierover schriftelijk (per e-mail) informeren dan wel waarschuwen. Royal FloraHolland gaat er vanuit dat de Softwareleverancier daarop onverwijld zijn gebruik van de API aanpast, bij gebreke waarvan Royal FloraHolland gerechtigd is een (tijdelijke) blokkade van de toegang tot de API voor de betreffende Softwareleverancier op te leggen en/of de registratie van de Softwareleverancier als omschreven in artikel 3 te beëindigen, onverminderd eventuele overige rechten van Royal FloraHolland.

15. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel 4 is Royal FloraHolland te allen tijde gerechtigd om een Limiet in te stellen en om deze Limiet te allen tijde aan te passen.

Artikel 5 – Beëindiging registratie/deelname

1. De Softwareleverancier heeft te allen tijde de mogelijkheid om zijn licentie als omschreven in artikel 4 lid 1 en de toegang tot en gebruik van de API, de API-key, de Content, de Clientapplicatie- en test-useraccount te beëindigen door dit schriftelijk (per e-mail) kenbaar te maken aan Royal FloraHolland via support@floriday.io.

2. Royal FloraHolland is te allen tijde gerechtigd om –zonder tot enige vergoeding van schade en/of kosten gehouden te zijn – het gebruik van de API door de Softwareleverancier met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de API-key te blokkeren, onverminderd eventuele verder aan Royal FloraHolland toekomende rechten. Hiertoe is Royal FloraHolland onder meer gerechtigd indien er sprake is van:

 • een aanvraag van faillissement, surseance van betaling of schuldsanering van de Softwareleverancier;
 • stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Softwareleverancier;
 • een verwijtbare tekortkoming dan wel ernstig vermoeden van misbruik van de Softwareleverancier;
 • (een poging tot) misbruik en/of elektronische inbraak (hacking) van (het systeem van) Royal FloraHolland en/of Floriday en/of de Content door (of namens) de Softwareleverancier;
 • Het ontbreken van voldoende beveiliging en of beveiligingsmaatregelen door de Softwareleverancier en/of het niet, niet tijdig of niet in voldoende mater treffen van beveiligingsmaatregelen door de Softwareleverancier, een en ander naar het oordeel van Royal FloraHolland;
 • Een materieel handelen of nalaten van de Softwareleverancier jegens Royal FloraHolland en/of Floriday in strijd met de wet en/of deze API-Voorwaarden en/of andere toepasselijke voorwaarden van Royal FloraHolland of indien het handelen dan wel nalaten van de Softwareleverancier daartoe anderszins aanleiding geeft.
 • Indien er sprake is van niet-materieel handelen of nalaten zal Softwareleverancier een hersteltermijn van 7 dagen worden gegund om de inbreuk of nalaten te herstellen

3. Indien de registratie dan wel de deelname en/of de toegang van de Softwareleverancier om welke reden dan ook is beëindigd:

 • wordt de licentie en/of alle overige rechten die aan de Softwareleverancier zijn verleend onmiddellijk beëindigd en wordt de API-key geblokkeerd, en;
 • wordt de toegang van de Softwareleverancier tot het Developer Portaal geblokkeerd, en;
 • is de Softwareleverancier gehouden om alle vertrouwelijke informatie ter zake van Royal FloraHolland, Floriday en/of Gebruikers die de Softwareleverancier ter kennis is gekomen dan wel heeft verkregen en/of in beheer heeft - naar keuze van Royal FloraHolland – voor zover mogelijk te vernietigen en/of te wissen, tenzij deze informatie, (persoons)gegevens uit hoofde van een wettelijke plicht of wettelijk voorschrift gedurende een bepaalde wettelijke termijn bewaard dienen te blijven. Alsdan zal Softwareleverancier deze informatie en/of (persoons)gegevens voor zover wettelijk toegestaan en voor zover mogelijk geanonimiseerd bewaren en na ommekomst van de voornoemde termijn (dienen te) verwijderen en/of vernietigen.

4. De Softwareleverancier kan geen aanspraak maken op enige vergoeding van schade en/of kosten door Royal FloraHolland in verband met de beëindiging door Royal FloraHolland van de registratie c.q. deelname als Softwareleverancier en/of de beëindiging van het gebruik van de API.

Artikel 6 Tarieven en betaling

1. De aanmelding en registratie als Softwareleverancier alsmede het handelen of het gebruik maken van de API, de Content en/of Floriday(-applicatie) is gratis.

2. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor om voor het plaatsen van een App op Floriday een tarief in te voeren,dan wel deze tarieven jaarlijks te wijzigen, hetgeen alsdan voorafgaand aan de invoering of wijziging op de website van Floriday (www.floriday.io) kenbaar zal worden gemaakt.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. De Softwareleverancier is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de API-key, de Clientcredentials en de test-useraccount alsmede de ontwikkeling en instandhouding, het functioneren en de inhoud van zijn Clientapplicatie.

2. De Softwareleverancier verplicht zich bij zijn activiteiten onder deze API-Voorwaarden, waaronder de activiteiten als genoemd in artikel 3 en 4 van deze API-Voorwaarden en alle van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder privacywet- en -regelgeving, volledig na te leven.

3. De Softwareleverancier vrijwaart Royal FloraHolland tegen schade en/of kosten verband houdende of als gevolg van handelingen van de Softwareleverancier en degenen die namens de Softwareleverancier handelen bij het gebruik van de API-key en al de activiteiten als genoemd in artikel 3 en 4 van deze API-Voorwaarden en tegen vorderingen van Gebruikers en/of derden ter zake.

4. De Softwareleverancier zal zich voor de mogelijkheid van aansprakelijkheid deugdelijk verzekeren en verzekerd houden met inachtneming van de hiervoor geldende wet- en regelgeving. De Softwareleverancier geeft desgevraagd aan FloraHolland inzage in alle betreffende polissen.

5. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor enige schade (eventuele gevolgschade daaronder begrepen) waaronder doch niet beperkt tot de schade als gevolg van:
a. storingen in de data/telecommunicatie-infrastructuur (inclusief programmatuur);
b. het gebruik van de API-key, de Clientcredentials, de test-useraccount, de Content, het Developer Portaal en/of Floriday, waaronder - maar niet beperkt tot - schade en kosten ten gevolge van het niet behoorlijk functioneren van de API, de Clientcredentials, de test-useraccount, Floriday, technische storingen, onjuiste contentinformatie en dergelijke;
c. enige door Royal FloraHolland in dit kader aangeboden dienstverlening;
d. (onjuiste, verouderde en/of onvolledige) informatie die op Floriday staat vermeld;
e. situaties van overmacht, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan: internetstoringen, het niet/niet naar behoren functioneren van hardware-, software- en communicatiesystemen, waaronder computerstoringen, stroomuitval e.d., en;
f. onrechtmatige gedragingen van Gebruikers en/of derden, de verspreiding van (computer)virussen via Floriday of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, het gehackt worden van Floriday en/of van de software- en communicatiesystemen van Royal FloraHolland;
tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Royal FloraHolland. Bij een fout van (medewerkers van) Royal FloraHolland, die als opzet of bewuste roekeloosheid is aan te merken, is de aansprakelijkheid van Royal FloraHolland (en haar medewerkers) beperkt tot het aan de API- gebruiker door Royal FloraHolland voor de aanmelding als Softwareleverancier en voor het ter zake aan Softwareleverancier in rekening gebrachte tarief over de daaraan voorafgaande 12 (twaalf) maanden.

6. Royal FloraHolland is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade of winstderving.

Artikel 8 Intellectuele eigendomsrechten, Privacy en Beveiliging

1. De Softwareleverancier erkent dat:

 • alle intellectuele eigendomsrechten ter zake van Floriday, de API, de API-key, de Clientcredentials, het test-useraccount, het Developer Portaal en de hieraan verbonden applicaties, apps, websites en informatie etc. en/of de Content, waaronder maar niet beperkt tot de auteurs-, merk-, domeinnamen ter zake, uitsluitend berusten bij en eigendom zijn èn blijven van Royal FloraHolland; en,
 • alle intellectuele eigendomsrechten betreffende (product)informatie, productfoto’s, handelsnamen, (bedrijfs)logo’s en/of woord-/beeldmerken van Gebruikers eigendom zijn en blijven van de betreffende Gebruikers c.q. rechthebbenden.

2. De Softwareleverancier zal te allen tijde de intellectuele eigendomsrechten van Royal FloraHolland als voornoemd (dienen te) respecteren.

3. De Softwareleverancier zal alle informatie die hem bekend wordt als gevolg van de acceptatie c.q. registratie door Royal FloraHolland van hem als Softwareleverancier respectievelijk zijn registratie en de door of namens de Softwareleverancier als gevolg daarvan verrichte activiteiten, handelingen en/of het gebruik van de API-key, de API en Floriday vertrouwelijk behandelen en uitsluitend gebruiken overeenkomstig de doeleinden als vastgelegd en als omschreven in deze API-Voorwaarden en deze informatie niet aan derden verstrekken.

4. De Softwareleverancier zal geen informatie over andere Softwareleveranciers en/of Gebruikers trachten te verkrijgen noch een derde hiertoe toegang verstrekken.

5. De Softwareleverancier is verantwoordelijk voor zijn Cliëntapplicatie en het gebruik hiervan door Gebruikers. Dit houdt onder andere in dat Softwareleverancier verantwoordelijk is voor de naleving en het handhaven van zijn eigen gebruiksrechtovereenkomst en het toepasselijke privacy beleid voor Gebruikers die gebruik maken van zijn Cliëntapplicatie. De voornoemde gebruiksrechtovereenkomst dient de Softwareleverancier en de Gebruikers van zijn Cliëntapplicatie toe te staan deze API-voorwaarden, de Algemene Voorwaarden Floriday en de Privacyverklaring van Floriday, na te leven.

6. De Softwareleverancier staat er voor in en garandeert dat zijn Cliëntapplicatie, netwerken, besturingssysteem en software van webserver(s), routers, databases en computersystemen (hierna: de "Systemen") correct geconfigureerd zijn om op een veilige manier zijn Cliëntapplicatie uit te voeren en Content op te slaan. De Cliëntapplicatie dient voorzien te zijn van beveiligingsmaatregelen om de informatie van Gebruikers in voldoende mate te beschermen conform toepasselijke (privacy)wetgeving en naar de meest actuele ICT-/industrie-/technische standaarden, e.e.a. naar het oordeel van Royal FloraHolland.

7. Royal FloraHolland heeft het recht om naar eigen goeddunken documentatie die is gekoppeld aan de Cliëntapplicatie en de systemen van Softwareleverancier ten behoeve van de beveiliging van Floriday, de API en de digitale systemen en infrastructuur van Royal FloraHolland te controleren en te evalueren op beveiligingsrisico’s en -lekken. Een dergelijke evaluatie wordt uitgevoerd tijdens kantooruren op een manier waarbij normale bedrijfsactiviteiten van Softwareleverancier zo veel als mogelijk niet (wezenlijk) worden verstoord. De Softwareleverancier is gehouden om voor eigen rekening en risico zwakke plekken in de beveiliging die Royal FloraHolland - al dan niet op basis van een evaluatie of controle als voornoemd - heeft vastgesteld, onmiddellijk te verhelpen en Royal FloraHolland eveneens schriftelijk in kennis te stellen dat de zwakke plek in de beveiliging is verholpen voorzien van een beschrijving van de genomen actie(s) en beveiligingsmaatregelen.

Artikel 9 Wijziging API-Voorwaarden

1. Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor deze API-Voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

2. Materiele wijzigingen worden middels een rechtstreeks elektronisch bericht aan de Softwareleverancier bekend gemaakt en zijn van kracht na één (1) maand nadat ze bekend zijn gemaakt.

Artikel 10 Andere (algemene) voorwaarden, toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op deze API-Voorwaarden en de rechtsverhouding tussen Royal FloraHolland en de Softwareleverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2. De Rechtbank Amsterdam is uitsluitend bevoegd om alle geschillen tussen Royal FloraHolland en de Softwareleverancier te beslechten.

3. De toepasselijkheid van eigen (algemene) voorwaarden van de Softwareleverancier of van een derde wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze API-Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen. Indien en voor zover het bepaalde in deze API-Voorwaarden tegenstrijdig is met een bepaling in de Algemene Voorwaarden Floriday, hebben deze API-Voorwaarden voorrang.

4. Indien een bepaling van deze API-Voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar is, heeft Royal FloraHolland het recht om die bepaling te vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

5. De onderhavige API-Voorwaarden worden desgevraagd kosteloos per post aan de Softwareleverancier toegezonden.

Algemene Voorwaarden API Floriday, versie Mei 2023