Disclaimer Floriday

Algemeen

Gebruik van deze website is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

De op deze website getoonde informatie wordt door Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (hierna: “Royal FloraHolland”)  met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Royal FloraHolland garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Royal FloraHolland wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere websites die niet het eigendom zijn van Royal FloraHolland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel Royal FloraHolland uiterst selectief is ten aanzien van de informatie van derden die op deze site wordt opgenomen of de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Royal FloraHolland aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

Intellectuele eigendomsrechten en gebruik

Deze website en alle op of via deze website aangeboden informatie, afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo’s en merken zijn in eigendom of licentie bij Royal FloraHolland en worden beschermd door databankrecht, auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Royal FloraHolland . Het is toegestaan om deze informatie uitsluitend voor eigen persoonlijk gebruik af te drukken en/of te downloaden.

Het is niet toegestaan het functioneren van deze en eventuele andere website(s) van Royal FloraHolland in gevaar te brengen, de aangeboden informatie of onderliggende software aan te tasten en/of andere gebruikers te hinderen.

Online communicatie

Berichten die u per e-mail naar Royal FloraHolland stuurt, kunnen onveilig zijn. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Royal FloraHolland te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Aansprakelijkheid

Royal FloraHolland is uitsluitend aansprakelijk voor schade indien deze is veroorzaakt door haar/hun opzet of bewuste roekeloosheid. De aansprakelijkheid is in dat geval beperkt tot het bedrag dat de verzekering in het desbetreffende geval uitkeert en anders alleen voor de directe schade tot maximaal € 500.000,= per gebeurtenis. Indirecte schade en winstderving komen nimmer voor rekening van Royal FloraHolland , tenzij er sprake is van een wettelijke niet uit te sluiten aansprakelijkheid.

Royal FloraHolland aanvaardt in aanvulling en afwijking van het vorenstaande, geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die voortvloeit uit: (a) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van websites van Royal FloraHolland , (b) de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze websites, (c) het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld, (d) misbruik van deze website, (e) verlies van gegevens, (f) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Royal FloraHolland of aan de gebruiker wordt gezonden, (g) de informatie die op of via deze websites wordt aangeboden. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Royal FloraHolland .

Toepasselijk recht

Op deze website en deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer en/of het gebruik van deze website zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Indien anderstalige versies van de disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen

Royal FloraHolland behoudt zich het recht voor de op of via deze en overige websites van Royal FloraHolland aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze websites aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd. Royal FloraHolland is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van wijzigingen.

Klachten, ongewenste communicatie

Klachten kunnen worden ingediend bij Royal FloraHolland via +31(0) 88 789 89 89 of klantenservice@royalfloraholland.com. Natuurlijke personen kunnen bij Royal FloraHolland melden dat zij ongevraagde elektronische communicatie over andere diensten dan waarvoor zij zich hebben ingeschreven, niet willen ontvangen van Royal FloraHolland.

Versie 2.0, juli 2023