Privacyverklaring Floriday

Wij informeren u graag over de persoonsgegevens die wij bij het gebruik van het digitale platform Floriday verzamelen en de manier waarop wij deze informatie gebruiken en wat uw rechten ten aanzien hiervan zijn.

1. Verwerkingsverantwoordelijken

Voor de verwerking van persoonsgegevens via het digitale platform Floriday zijn verantwoordelijk:

Coöperatie Royal FloraHolland U.A., Legmeerdijk 313, 1431 GB Aalsmeer
E-mail: contactcenter@royalfloraholland.com
KvK 32284016;

FloraXchange B.V., Grote Waard 80, 2675 RZ Honselersdijk
E-mail: support@floraxchange.nl
KvK 27340749.

2. Definities

Verantwoordelijken: de hierboven genoemde verwerkingsverantwoordelijken Royal FloraHolland en FloraXchange.

3. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

De Verantwoordelijken verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van hun diensten en/of omdat u deze gegevens aan de Verantwoordelijken verstrekt.

De persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken worden verwerkt zijn onder andere: uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, website, account wachtwoord, eventuele foto’s, etc.

De Verantwoordelijken verwerken de persoonsgegevens ten behoeve van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • De Verantwoordelijken gebruiken informatie over u, zoals uw naam en contactgegevens, wanneer u als kweker, leverancier of koper een overeenkomst met hen sluit of wanneer zij contact met u moeten opnemen. Zo hebben de Verantwoordelijken uw persoonsgegevens nodig om u toegang te kunnen verlenen tot het digitale platform Floriday en om (rechts)handelingen, waaronder transacties c.q. overeenkomsten die via Floriday tot stand komen, mogelijk te maken en uit te voeren, waaronder daarmee samenhangende logistieke activiteiten en de financiële afwikkeling. Ook gebruiken de Verantwoordelijken uw persoonsgegevens bij de beantwoording van uw klantvragen.
 • De Verantwoordelijken kunnen uw gegevens gebruiken voor relatiebeheer en marketing. Zo kunnen de Verantwoordelijken u nieuwsbrieven sturen met informatie over hun producten en diensten. Uiteraard kunt u bezwaar maken of uw toestemming intrekken als u deze informatie en/of aanbiedingen niet wenst te ontvangen.
 • De Verantwoordelijken kunnen uw gegevens gebruiken voor het uitvoeren van interne bedrijfsprocessen, intern beheer en managementrapportage, om zo producten en diensten van de Verantwoordelijken te verbeteren en management te helpen betere beslissingen te nemen.
 • De Verantwoordelijken kunnen uw gegevens verwerken om te voldoen aan wet- en regelgeving.

4. Verstrekking aan derden

Soms is het nodig om gegevens met andere organisaties te delen. Zo werken de Verantwoordelijken samen met IT-ketenpartners. De Verantwoordelijken hebben daarnaast ook werkzaamheden uitbesteed. Zo beheert een derde partij de website en maken de Verantwoordelijken gebruik van logistieke en financiële partners voor de uitvoering en afhandeling van transacties via Floriday. Verder verstrekken de Verantwoordelijken bij uitzondering gegevens op basis van een wettelijke verplichting. Denk daarbij aan de overheid bij opsporingszaken.

Om te zorgen dat uw gegevens veilig zijn, sluiten de Verantwoordelijken met hun partners verwerkersovereenkomsten af. Dit betekent dat deze partners ook werken volgens de AVG en de gegevens met hen op een veilige manier worden uitgewisseld.

Wanneer de Verantwoordelijken persoonsgegevens delen met organisaties in landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), nemen zij altijd de benodigde maatregelen om deze gegevens te beschermen. Hierbij vertrouwen de Verantwoordelijken onder meer op de modelbepalingen van de EU. Indien van toepassing maken zij in overeenkomsten met dienstverleners gebruik van standaardbepalingen om ervoor te zorgen dat de overdracht van persoonsgegevens aan partijen buiten de EER voldoet aan de AVG.

5. Bewaartermijn

De Verantwoordelijken bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt. Wettelijke bewaartermijnen nemen de Verantwoordelijken in acht. Zo bewaren zij transactiegegevens minimaal 7 jaar na beëindiging van het gebruik van het Floriday platform voor de Belastingdienst. Hierna worden de gegevens verwijderd of geanonimiseerd.

6. Uw rechten ten aanzien van de persoonsgegevens

U heeft het recht om de Verantwoordelijken te verzoeken:

 • om inzage van uw persoonsgegevens;
 • om rectificatie van onjuiste persoonsgegevens en aanvulling van onvolledige persoonsgegevens;
 • om verwijdering van de persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden);
 • om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (onder bepaalde voorwaarden).

Verder heeft u het recht:

 • op gegevensoverdraagbaarheid (onder bepaalde omstandigheden);
 • tegen de verwerking bezwaar te maken (onder bepaalde omstandigheden);
 • uw toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;
 • een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u van een van deze rechten gebruik wilt maken, of indien u vragen heeft over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de Verantwoordelijken. De Verantwoordelijken maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming om u van dienst te zijn.

7. Beveiliging

De Verantwoordelijken hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en andere ongewenste handelingen met uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Ten aanzien van alle aan Royal FloraHolland toevertrouwde data geldt dat u - als gebruiker van Floriday respectievelijk Royal FloraHolland - te allen tijde toegang heeft dan wel dient te hebben tot uw eigen data. Royal FloraHolland neemt de toepasselijke wet- en regelgeving ter zake van privacy, mededinging en data-security in acht. Hierbij staat integriteit en vertrouwelijkheid voorop. U treft een compleet overzicht van alle uitgangspunten in het informatiebeleid van Royal FloraHolland aan via de volgende link: https://www.royalfloraholland.com/aanvoeren/marketing-sales/commerciele-diensten/informatiebeleid

8. Cookies

De Verantwoordelijken maken gebruik van cookies op het digitale platform Floriday. Voor meer informatie over gebruik van cookies verwijzen wij u naar de Cookieverklaring.

9. Websites van derden

Het digitale platform Floriday kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere websites die betrekking hebben op een specifiek aspect van Floriday. Dit betekent niet automatisch dat de Verantwoordelijken verbonden zijn aan deze andere sites of eigenaren daarvan. Het kan zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacyverklaring van toepassing is. De onderhavige Privacyverklaring heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die door de Verantwoordelijken zijn verkregen. De Verantwoordelijken accepteren geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Wijzigingen in het Privacybeleid

De Verantwoordelijken behouden zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. De Verantwoordelijken raden u aan deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende verklaring op de hoogte bent.

Privacyverklaring, versie 2.0, juni 2021

Floriday is onderdeel van Royal FloraHolland

© 2017 - 2024 Floriday