Dienstverlenersvoorwaarden

 1. Deze Dienstverlenersvoorwaarden (hierna: “Dienstverlenersvoorwaarden”), zijn van toepassing op alle Dienstverleners die een dienst willen aanbieden via het digitale platform Floriday (hierna: “Floriday”) en tevens van toepassing op het gebruik van en deelname aan Floriday en alle daaraan gerelateerde (rechts)handelingen.
 2. Deze Dienstverlenersvoorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Gebruikers en Dienstverlener onderling als op de rechtsverhouding tussen Royal FloraHolland en Dienstverlener, voor zover deze Dienstverlenersvoorwaarden niet uitdrukkelijk anders bepalen. 

Definities
Alle definities zoals opgenomen in de Algemene Voorwaarden van Floriday zullen dezelfde betekenis hebben als in de Dienstverlenersvoorwaarden.

- Opdracht: door Gebruiker geplaatste opdracht bij Dienstverlener, die Dienstverlener heeft aangenomen om uit te voeren.
- Transporteur: een transporteur is een Dienstverlener die als doel heeft logistieke diensten aan te bieden via Floriday.
- Transportopdracht: een transportopdracht is een opdracht voor het vervoer van Producten die via Floriday zijn aangekocht of verkocht, die namens Vervoerder is aangeboden via Floriday en geaccepteerd door Koper en/of Verkoper.
- Transport Status: Terugkoppeling aan Floriday van status Transportopdracht.

Gebruik Floriday

 1. Voor het gebruik van Floriday zijn alle bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de API Voorwaarden van Floriday onverminderd van toepassing.
 2. Indien Dienstverlener de Algemene Voorwaarden deel 1 of enige bepalingen uit de Dienstverlenersvoorwaarden overtreedt of wanneer er meerdere klachten zijn binnen gekomen van Gebruikers, kan Floriday Dienstverlener (deels) uitsluiten van het gebruik van Floriday.
 3. Het doel van Floriday is om een platform te bieden waar een Dienstverlener en een Gebruiker met elkaar in contact kunnen komen en/of een overeenkomst kunnen sluiten.
 4. Floriday is geen partij bij de overeenkomst tussen Gebruiker en Dienstverlener. Floriday biedt enkel het platform en faciliteert het contact tussen de Gebruiker en Dienstverlener. Floriday is niet verantwoordelijk voor de (nakoming van de) afspraken tussen de Gebruiker en Dienstverlener. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.
 5. Indien Gebruiker en Dienstverlener niet tevreden zijn over de uitvoering van de Opdracht, dienen zij onderling tot een oplossing te komen.

De Opdracht

 1. De Opdracht tussen Gebruiker en Dienstverlener komt tot stand op het moment dat de Gebruiker een opdracht plaatst bij Dienstverlener via Floriday, dan wel via een App heeft geplaatst op Floriday.
 2. Als Dienstverlener de Opdracht uitvoert, aanvaardt hij daarmee de volle verantwoordelijkheid voor het correct uitvoeren van de Opdracht.
 3. Dienstverlener voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit en is bij het uitvoeren van de Opdracht geheel zelfstandig. Dienstverlener voert de opdracht naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding van Floriday.
 4. Floriday gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat Dienstverlener ook ten behoeve van andere platforms opdrachten kan verrichten.
 5. Uitbetaling aan de Dienstverlener geschiedt zoals uiteengezet in deze Dienstverlenersvoorwaarden, na verrekening van de vergoeding voor Floriday.
 6. De vergoedingen voor de Opdracht staan vermeld op de website van Floriday.
 7. Alle vergoedingen voor de Opdracht op de Website worden exclusief BTW getoond, doch inclusief BTW uitbetaald. De Dienstverlener is zelf verantwoordelijk voor de eventuele afdracht van belastingen en premies.
 8. Floriday kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor onvoorziene kosten die de Dienstverlener oploopt tijdens het uitvoeren van de Opdracht.

Aansprakelijkheid

 1. Floriday is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade voor het gebruik van Floriday of Opdrachten die voortkomen uit Floriday. Zoals in ieder geval, maar niet beperkt tot:
  - Schade die Dienstverlener lijdt door verkeerde informatie op Floriday;
  - De totstandkoming en uitvoering van de Opdracht die via Floriday tot stand komt
  - Het goed functioneren van (hyper)links op de Website;
  - Floriday heeft geen invloed op de informatie die Gebruikers op Floriday plaatsen en de informatie. Floriday is niet aansprakelijk voor deze informatie. Floriday is ook niet aansprakelijk voor incomplete of foutieve informatie als gevolg van een verkeerde verzending van deze informatie.
 2. Floriday zal de informatie die Gebruikers op Floriday plaatsen niet actief monitoren. Floriday kan informatie op Floriday na melding hiervan wel verwijderen, indien de informatie onrechtmatig is, in strijd is met deze Dienstverlenersvoorwaarden of de Algemene Voorwaarden of op andere wijze onrechtmatig is.

Transporteurs
Toegang en aanbieden diensten via Floriday:

 1. Verkoper en/of Koper kunnen een Transportopdracht aanvaarden die via Floriday is aangeboden door een Transporteur. Verkoper en/of Koper is opdrachtgever van een Transportopdracht. Transporteur is opdrachtnemer van de Transportopdracht.
 2. Verkoper en/of Koper behouden het recht om, voordat uitvoering is gestart van de Transportopdracht, de Transportopdracht te wijzigen en/of in te trekken, zonder gehouden te zijn tot een recht tot schadevergoeding.
 3. Royal FloraHolland en/Floriday is geen partij bij een Transportopdracht tussen Verkoper en/of Koper en Transporteur. Indien een Transportopdracht tussen een Verkoper en/of Koper en Transporteur tot stand komt, ontstaan hierdoor op geen enkele wijze rechten jegens Royal FloraHolland. Voor de inhoud en uitvoering van een Transportopdracht, draagt Royal FloraHolland noch enige verantwoordelijkheid noch enige aansprakelijkheid.

Transportopdracht

 1. De Transportopdracht dient ten minste maar niet gelimiteerd tot de volgende gegevens te bevatten: ophaallocatie, loslocatie, gewenste afleverdatum/tijd en aantal karren.
 2. Transporteur kan kosteloos Transportopdrachten aanbieden op Floriday, indien Transporteur terugkoppeling geeft op Transport Status. Indien Transporteur geen Transport Status kan terugkoppelen aan Floriday, zal een tarief van toepassing zijn.

Dienstverlenersvoorwaarden Floriday, versie juli 2024

Floriday is onderdeel van Royal FloraHolland

© 2017 - 2024 Floriday